2013-11-07 09:44Pressmeddelande

Nu startar Sundsvall Energi att ta emot värmeleveranser från Östrand

Efter några intensiva månader av byggnation och fjärrvärmedragning inleder SCA första leveransen av värmeenergi från Östrand till Sundsvall Energi. Genom samarbetet säkrar Sundsvall Energi en långsiktig, miljövänlig och kostnadseffektiv leverans av fjärrvärme till Sundsvallsborna.

Det var i slutet av förra året som Sundsvall Energi och SCA beslutade om att investera i ett utökat samarbete vilket innebär att SCA ska öka sina leveranser av värme till Sundsvalls fjärrvärmenät. Det utökade samarbetet kommer innebära en fyrdubbling av den värmeenergi som tidigare levererats.

- Vårt samarbete med SCA är unikt då det innebär stora miljövinster genom ett kraftigt minskat oljeberoende och att vi kan trygga kostnadseffektiva fjärrvärmeleveranser för framtiden. Samarbetet stärker fjärrvärmens konkurrenskraft i Sundsvall och ger oss en miljöprestanda i toppklass i Sverige säger Anders Jonsson, VD Sundsvall Energi.

Genom investeringarna kommer leveranserna av värme från förnybara bränslen till Sundsvalls fjärrvärmenät att öka.

Under ett år kommer det att innebära en minskning av oljeanvändningen med cirka 25 000 ton olja/år och en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 70 000 ton/år.

- Vi känner oss mycket nöjda med att vi har ett sådant bra och gynnsamt samarbete med SCA.
Sundsvall Energis målsättning att öka omsättningen och samtidigt skapa miljömässiga energilösningar uppfylls på ett mycket tillfredsställande och effektivt sätt. Hela samhället tjänar på att mer restenergi används i fjärrvärmenätet, mindre resurser används och det blir mindre påverkan på miljön säger Anders Jonsson.Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.