2021-04-16 09:30Pressmeddelande

Misstanke om miljöbrott

 
Miljökontoret misstänker att Sundsvall Energi orsakat utsläpp av förorenat vatten varpå en polisanmälan avseende miljöbrott upprättats.
 
- Vi tar händelsen på största allvar och beklagar det inträffade. Utsläppen har i sådana fall skett genom att en anläggning/dike för uppsamling av yt- och dräneringsvatten inte blivit utförd med tätningar på sådant sätt som angivits i projektering av anläggningen. Tätskikt i form av bentonitmatta saknades på en specifik del av det dike och den vall som kan ha släppt igenom förorenat vatten, säger Bjarne Öberg, produktionschef vid Sundsvall Energi.
 
Den saknade delen av tätskiktet åtgärdades direkt i samband med att det upptäcktes. På förekommen anledning kommer fortsatta arbeten av liknande karaktär att ytterligare förstärkas med utökade kvalitetskontroller.
 
- Miljöfrågorna är viktiga för oss och en naturlig del av vår arbetsvardag. Vi är sedan 2006 miljöcertifierade enligt ISO 14 001 och vi arbetar aktivt för att ständigt minska vår miljöpåverkan i vår verksamhet, säger Bjarne Öberg.
 


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Bjarne Öberg
Produktionschef
Bjarne Öberg