2019-04-29 12:36Pressmeddelande

Första spadtaget för grön fjärrvärmeutbyggnad till Njurundabommen

Torsdagen den 2 maj inleds det tre år långa arbetet med att bygga ut fjärrvärmenätet från Kvissleby centrum till Njurundabommen. Utbyggnaden innebär att 15 300 kubikmeter eldningsolja ersätts med biobränsle.

Självklart ska vi vara en del av den lokala utvecklingen i Kvissleby och Njurundabommen, fjärrvärmen är en förutsättning för det hållbara samhället. Förutom att fjärrvärmeexpansionen ger oss möjlighet att leverera
fjärrvärme till nya kunder kan vi även utveckla lösningar där fjärrvärmen ersätter miljömässigt sämre
energialternativ, säger Peter Lindström, distributionschef vid Sundsvall Energi.

På torsdag påbörjas den första delen i byggandet av en tre kilometer lång fjärrvärmeledning från dagens nät i Kvissleby till Njurundabommen. Projektperioden sträcker sig fram till september 2022.

Projektets första del är centralt i Njurundabommen och består av tre deletapper. Första etappen som beräknas vara klar i juni sker ledningsarbeten från infarten till ICA-parkeringen förbi rondellen. Därefter påbörjas den andra etappen som avser rondellen till Kyrkmons skola. Projektets sista del inkluderar infarten till ICA-parkeringen och runt kyrkoruinen fram till brofästet, det arbetet beräknas vara klart oktober 2019.

- En utmaning, rent byggnadstekniskt, är att korsa Ljungan. Här finns två alternativ; antingen genom en så kallad styrd borrning under älven eller genom att dra ledningarna i befintlig bro, säger Robert Pettersson, projektledare för Sundsvall Energi.

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet medför att den befintliga biobränslepannan i Kvissleby kommer att kompletteras med ytterligare en pelletspanna.

- Den nya pelletspannan ger inte bara ny effekt i systemet, utan medför även att systemet blir fritt från eldningsolja i vår planerade verksamhet, vilket är en stor vinst för klimatet, säger Robert Pettersson. Av den anledningen är investeringen i högsta grad en grön, hållbar lösning som kommer att delfinansieras med stöd från Klimatklivet, regeringens satsning på klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser.

Under 2021 följer en successiv kundstyrd vidareutbyggnad av fjärrvärmenätet att ske lokalt i Njurundabommen.

- Fjärrvärme är en förutsättning för det resurseffektiva och fossilfria samhället. Nu tar vi nästa steg mot en mer hållbar region genom att erbjuda Njurundaborna en trygg och prisvärd uppvärmningsform, säger Peter Lindström.

 

Följ projektet på:
www.sundsvallenergi.se/fjarrvarmeutbyggnad-kvissleby-njurundabommen
www.sundsvallvaxer.se/fjarrvarmeutbyggnad

 

För mer information, kontakta:
Robert Pettersson, Projektledare, 060-67 27 08
Peter Lindström, Distributionschef, 070-207 53 00
Therese Eriksson, Kommunikationsstrateg, 070-593 00 25


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson