2015-12-18 09:53Pressmeddelande

Fjärrvärmen viktigt svenskt bidrag i arbetet mot 2-gradersmålet

Under klimattoppmötet i december i Paris samlades världens länder för att ta fram planer för hur klimatförändringarna ska kunna stoppas. Målet var att få till stånd överenskommelser som gör att vi klarar 2-gradersmålet.

Ett sätt att klara klimatutmaningen är att satsa på utbyggd fjärrvärme och då med förnybara eller återvunna energikällor.

Forskning visar att EU skulle kunna nå klimatmålen på ett enklare och billigare sätt med hjälp av utbyggd fjärrvärme och fjärrkyla, än med andra alternativ. En av de främsta anledningarna är att fjärrvärme tar vara på energin eftersom den görs av sådant som annars skulle gå till spillo.

- Sundsvall Energi är ett utmärkt exempel på hur man tar till vara på energi och därmed resurser genom att återvinna spillvärme. Vårt fjärrvärmesystem bygger redan idag på nästan 100% återvunnen energi från avfallsförbränning och våra industrier, energi som annars skulle gå till spillo direkt ut till naturen säger Nils Nyström, produktansvarig, Sundsvall Energi.

Effektivare energianvändning i alla led och övergång till förnybar energi är kärnan i ett hållbart energisystem.

- I och med det utökade energisamarbetet mellan Sundsvall Energi och SCA där vi tar tillvara på spillvärme har vi minskat oljeanvändningen med cirka 25 000 ton olja/år och därmed uppnått en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 70 000 ton/år. Det motsvarar samma koldioxidutsläpp som 16.000 stycken bilar på ett år säger Nils Nyström.

Tack vare den klimatsmarta fjärrvärmen från Sundsvall Energi så har vi i regionen lyckats väl i att minska vår miljöbelastning. Ett viktigt bidrag från Sundsvallsregionen att nå 2-gradersmålet.

För mer information, kontakta:
Nils Nyström, produktansvarig, mobil 073-270 78 62


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.