2023-02-08 06:30Pressmeddelande

Ett steg närmare den gröna satsningen på Korstaverket för infångning av koldioxid

Skiss hur den nya anläggningen kan komma att se ut.Illustration av den nya anläggningen för produktion av förnybar e-metanol som planeras invid Sundsvall Energis kraftvärmeverk på Korstaverket.

Miljöprojektet Phoenix är en del av Sundsvalls hittills största industrisatsning genom tiderna och är en avgörande faktor för att Sundsvall ska nå sitt högt uppsatta mål om att vara klimatneutral år 2030. Sundsvall Energi lämnar idag in miljötillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen.

 

Sundsvall Energi söker tillstånd att utveckla befintlig verksamhet vid Korstaverket samt tillstånd för en ny biobränslepanna med tillhörande lager för biobränsle. Därigenom kan kostnaden för fjärrvärmeproduktionen minskas, nyttjandet av spillvärme höjas och bolagets möjlighet att producera ny grön el öka. I syfte att eliminera fossila koldioxidutsläpp från verksamheten så söks tillstånd för förvätskning och mellanlagring av koldioxid.

 

Liquid Wind lämnar samtidigt via sitt projektbolag FlagshipTWO AB, in ansökan om miljötillstånd för storskalig produktion av grönt elektrobränsle i Sundsvall.


 Ett nytt miljötillstånd är en av flera viktiga förutsättningar för att senare kunna ta beslut om det planerade projektet kan genomföras. En viktig milstolpe är på plats genom att vi nu lämnar in ansökan till Mark- och miljödomstolen, säger Anders Jonsson, vd på Sundsvall Energi.

  

Tidplan
Vid godkännande av miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen under 2023 beräknas ett investeringsbeslut kunna tas i slutet av året för att därefter följas av byggstart till 2024 med beräknad start av produktion 2026.


Om Sundsvall Energi

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att vår verksamhet ska vara bra både för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Våra erbjudanden till kund ska ha höga miljö- och klimatprestanda. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson
Nina Norrbin
Kommunikationsstrateg
Nina Norrbin