2019-09-25 12:45Pressmeddelande

Delårsrapport visar 45 miljoner i resultat för Sundsvall Energi

Sundsvall Energi levererar ett resultat på 45 MSEK för årets andra tertial. Årsprognosen pekar mot 46 MSEK, vilket är helt i linje med budget.

Ett stabilt resultat som bland annat grundar sig i att tillgängligheten på våra produktionsanläggningar varit god, vilket i sin tur leder till lägre energi- och underhållskostnader, säger Anders Jonsson, VD för Sundsvall Energi.

Trots oförändrade fjärrvärmepriser de senaste åren i kombination med högre utetemperatur än budgeterat ligger värmeaffären i paritet med budget. Detta visar att bolagets leveranser stiger om man bortser från den högre utetemperaturen.

Elhandeln gör ett starkt resultat med en omsättningsökning som är 18 MSEK högre än budget, vilket främst kan härledas till en kraftigt ökad volym relaterad till fler privatkunder.

Under 2020 avser regeringen att införa en skatt på avfallsförbränning. Förslaget innebär en skattenivå som stegvis kommer att trappas upp, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022.

- Skatten ökar våra kostnader för 2020 med cirka 10 MSEK för att inom något år bli ungefär det dubbla, säger Anders Jonsson. Min åsikt är att effekten av skatten blir ökade kostnader, utan att vi når någon egentlig miljönytta. Vi avser att i första hand försöka rulla ut skattekostnaden på våra avfallsbehandlingskunder och inte på fjärrvärmekunderna som är möjliggörare för vårt lokala energikretslopp.


Fotnot:
Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB vilket innebär att bolagets vinst stannar inom kommunkoncernen.
 

För mer information, kontakta:
Anders Jonsson, VD, 070-313 01 71
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson