2021-11-03 11:45Pressmeddelande

Sverige tillsätter en sanningskommission för att utreda statens övergrepp mot samer

Detalj av oljemålning av Johan Tirén 1892. Nordiska muséets digitala arkiv.Detalj av oljemålning av Johan Tirén 1892. Nordiska muséets digitala arkiv.

Pressmeddelande 2021-11-03

2012 inlämnades en motion till Sametinget om att inrätta en sanningskommission. Den 3 november 2021 har ett regeringsbeslut äntligen tagits. Sametinget och regeringen är överens om direktiven för en sanningskommission men ännu återstår att utse ledamöterna till kommissionen.

Vid regeringens sammanträde den 3 november togs beslut om att inrätta en sanningskommission som ska kartlägga och granska den gentemot samerna förda politiken i ett historiskt perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket. Kommissionen ska synliggöra och sprida kunskap om samernas erfarenheter och kommissionens slutsatser samt lämna förslag på åtgärder som kan bidra till upprättelse och främja försoning.

-- Sametinget välkomnar regeringens beslut att inrätta en sanningskommission om statens övergrepp mot det samiska folket. Det innebär att sanningskommissionen äntligen kommer att bli verklighet, säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.

-- Det är nu dags att det samiska folkets historia och verklighet kommer fram i ljuset. Sanningskommissionen har ett stort och viktigt arbete framför sig med att granska statens övergrepp mot det samiska folket och enskilda samer, såväl historiska som de övergrepp och diskriminering som fortsätter än idag, säger Marie Persson Njajta, sammankallande för Sametingets styrgrupp för en sanningskommission.

Direktiven innebär att sanningskommissionen ska kartlägga och granska, synliggöra, analysera och belysa konsekvenserna av den förda politiken gentemot det samiska folket. Kommissionen ska även sprida kunskap om och öka den allmänna förståelsen för samernas historia och hur historiska oförrätter påverkar dagens villkor för samerna, delta i den allmänna debatten och medverka i olika former av utbildnings- och informationsverksamhet.

-- Kommissionen har fått ett brett mandat för att kunna vända på varje sten. Ett viktigt uppdrag för kommissionen är att föreslå åtgärder som ska leda till upprättelse och en förändring, säger Marie Persson Njajta, sammankallande för Sametingets styrgrupp för en sanningskommission.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2025.

Sametingets rapport inför en sanningskommission finns att ladda ner här:
Rapport om förarbetet till ensanningskommission

Kontakta

Håkan Jonsson
styrelseordförande
070-372 10 10
hakan.jonsson@sametinget.se

Marie Persson Njajta
sammankallande för Sametingets styrgrupp för en sanningskommission
073-806 98 48
marie.persson.njajta@sametinget.se 

BAKGRUND

Sanningskommission – en kort beskrivning av resan

Sametingets arbete för en sanningskommission har pågått under flera års tid. 2012 lämnades en motion in till Sametingets plenum angående en samisk sanningskommission. Motionen antogs enhälligt av Sametingets plenum i maj 2014. 2015 inledde Sametinget ett samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO). Samarbetet att bygga upp i att Sameting fick stöd i arbetet med att driva frågan framåt, kunde arbeta med kunskapshöjning och kapacitet. Samarbetet innebar också att en referensgrupp med representanter för samiska organisationer och sametingspartier bildades. Den 25 och 26 oktober 2016 hölls i Umeå dels ett rundbordssamtal, dels ett öppet seminarium med internationella experter med erfarenheter från sanningskommissioner.

Den 7 februari 2017 antog sameparlamentarikerkonferensen i Tråante ett gemensamt uttalande av sametingen. 2018 presenterade en arbetsgrupp, utsedd av Sametingets referensgrupp, en SWOT-analys som identifierade de svagheter, styrkor, möjligheter och hot som en process mot inrättandet av en sanningskommission kan möta. Den 12 juni 2019 överlämnade Sametinget en hemställan till kulturdepartementet om att regeringen ska finansiera en process för att i samarbete med Sametinget inrätta en oberoende sanningskommission om den svenska statens övergrepp mot det samiska folket.

2020-2021 genomförde Sametinget en förankringsprocess för att involvera det samiska samhället och ge möjlighet att komma med inspel gällande mandat för en sanningskommission. Synpunkter samlades in från det samiska folket genom fysiska och digitala möten samt en enkät som gick ut till alla samer i Sametingets röstlängd. Sametingets rapport [1] ”Förberedelser inför en sanningskommission om statens övergrepp mot det samiska folket” redovisades den 31 mars 2021 och överlämnades av Sametingets styrgrupp till kultur- och demokratiminister Amanda Lind den 27 april 2021. Projektrapporten bygger till stor del på samma egna synpunkter insamlade genom dialogmöten och videomöten, skriftliga enkätsvar, telefonsamtal och e-post som inkommit till Sametinget.

I slutet av september 2021 erhöll Sametinget ett första utkast på direktivet för sanningskommissionen. Under oktober 2021 har sanningskommissionsarbetet varit inne i en intensiv fas vad gäller dialog om direktiven för en sanningskommission gentemot departementet. Den 27 oktober beslutade Sametingets styrgrupp att ställa sig bakom det slutliga utkastet på direktiv.[1] https://www.sametinget.se/157488Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.


Kontaktpersoner

Håkan Jonsson
Styrelseordförande
Håkan Jonsson