2021-08-30 06:59Pressmeddelande

Sametingets bidrag till strategin för psykisk hälsa och suicidprevention

Sametinget har nu lämnat sitt första bidrag till den kommande nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention. Sametinget anser att den kommande nationella strategin ska innehålla ett uttryckligt mål att stärka samers psykiska hälsa och förhindra suicid bland samer. I rapporten lyfts vikten av att arbeta utifrån samers egna förutsättningar och behov. Till exempel framkommer att stärkandet av de samiska språken kan vara en viktig väg, då samiskspråkiga samer upplever bättre psykisk hälsa. 

Socialdepartementet gav den 30 juli 2020 ett 20-tal myndigheter i uppdrag att inkomma med bakgrundsrapporter inför det fortsatta arbetet med en ny svensk nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, planerad att färdigställas 2023. En av dessa myndigheter var Sametinget. Eftersom Sametinget inte har något myndighetsuppdrag med direkt koppling till hälsoområdet uppdrog Sametinget till Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa (EPIGH) vid Umeå Universitet att producera Sametingets bakgrundsrapport inom ramen för uppdraget. Analysen är nu klar och rapporten har lämnats till Folkhälso­myndigheten som tillsammans med Socialstyrelsen har till uppgift att ta fram ett förslag till en ny nationell strategi.

Den bilagda rapporten utgör Sametingets underlag. I rapporten anförs att förhindrandet av självmord bland samer och stärkandet av samers psykiska hälsa kan göras genom att samhället bedriver ett aktivt och målriktat arbete i den riktningen, genom att samers möjlighet att påverka bakomliggande faktorer till hälsa och ohälsa i det samiska samhället stärks, och genom att den samiska hälsoutvecklingen följs upp samt att kunskap om detta sprids i samhället.

För att detta ska kunna bli verklighet ser Sametinget följande utvecklingsbehov:

  • att Sametinget mottar ett regeringsuppdrag att samverka med övriga samhället inom hälsoområdet, för att därigenom påverka samhällsutveckling med betydelse för samers psykiska hälsa och suicid;
  • att Kunskapsnätverket för samisk hälsa får stöd för att vidareutveckla sitt arbete, särskilt med fokus på att säkra samers rätt och behov av anpassad psykisk hälsovård samt folkhälsoinsatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention;
  • att Umeå Universitet mottar ett regeringsuppdrag att utveckla ett förslag till ”nationellt kunskapscentrum för samisk hälsovetenskaplig forskning och utbildning”.

Arbetet har utförts av förste forskningsassistent Jon Petter Stoor och professor Miguel San Sebastián. Sametingets styrgrupp har bestått av ledamöterna i Sametingets styrelse Marita Stinnerbom (partiet Guovssonásti) och Anders Kråik (partiet Samerna). För projekt­ledning har dåvarande t f kanslichef Anita Kitok ansvarat.

Kontakt:

Jon Petter Stoor
Första forskningsassistent
Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå universitet
Epidemiologïjjan jah viäráldvarriesvuodan ussadahkka, Ubmejen universitiähta
Tel. 090-786 58 63

Marita Stinnerbom
Ledamot i styrgruppen Sametinget
Tel. 070-399 98 06
marita.stinnerbom@sametinget.se

Anders Kråik
Ledamot i styrgruppen Sametinget
Tel. 070-224 71 61
anders.kraik@sametinget.se


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.