2018-03-20 12:01Pressmeddelande

Sametinget vill se förändringar i förordningen om rovdjursförvaltning

Styrelseledamot Fotograf/Källa: Marie Birkl, Pressbild från SametingetStyrelseledamot Fotograf/Källa: Marie Birkl, Pressbild från Sametinget

Tisdagen den 20 mars 2018 träffar Sametinget statssekreterare Elisabeth Backteman på näringsdepartementet för att diskutera förändringar i förordningen om förvaltning av björn, varg, järn, lo och kungsörn, enligt en hemställan som Sametinget tidigare lämnat.

 

Sametinget föreslår att riksdagens beslut om toleransnivå samt tillämpningen av förvaltningsverktyget införs i förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn. Av regleringen ska definitionen av toleransnivå framgå, samt hur rovdjursförvaltningen ska anpassas för att förhindra att toleransnivån överskrids, och vilka åtgärder som bör vidtas vid ett eventuellt överskridande. Därtill föreslås att förvaltningsverktyget i den del som avser samråden mellan Länsstyrelsen och samebyarna regleras.

Sametinget föreslår även vissa ändringar i jaktförordningen (1987:905).

- I dagsläget finns inget rättskydd för rennäringen. Därför föreslår vi författningsändringar, säger Marita Stinnerbom, rennäringsnämndens ordförande.

Riksdagen antog 2013 propositionen om en hållbar rovdjurspolitik. Beslutet innebär också att renäringen inte ska behöva acceptera större förluster än max 10% av renhjorden till rovdjuren. Fortfarande idag ligger många samebyar högt över toleransnivån som skulle förebyggas med skyddsjakter innan skadan var gjord.

Varken riksdagens beslut eller myndigheternas förslag har hitintills resulterat i författningsåtgärder. Inte heller har förslagen fått genomslag i förvaltningen. Rennäringens förluster till rovdjuren har inte minskat.

- Länsstyrelsen tar inte skyddsjaktbeslut varken på skadeindivider eller i förebyggande syfte. Detta på grund av överklagningar från motstående intressen. Renägarna har inget rättsrum för att skydda sina renar.

Det är renägarna som bär hela Sveriges rovdjurspolitik när toleransnivån inte följs.

- Ersättningarna för rovdjursrivna renar täcker inte alls de förluster som rovdjuren orsakar. Så här kan det inte fortgå, förklarar rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom.

Kontakt:

Marita Stinnerbom, Rennäringsnämndens ordförande
070-399 98 06
marita.stinnerbom@sametinget.se

Lars-Ove Sjajn, Avdelningschef Rennäring
0980-780 23
lars-ove.sjajn@sametinget.se


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.