2019-01-21 12:08Pressmeddelande

Sametinget har stora förväntningar på Sveriges nya regering

Porträtt Fotograf/Källa: Marie Enoksson/SametingetPorträtt Fotograf/Källa: Marie Enoksson/Sametinget

Sametinget gratulerar Stefan Löfven som nygammal statsminister och välkomnar den nya regeringen. För oss samer är det stora och viktiga frågor som ligger på bordet, bland annat konsultationsordningen, nordisk samekonvention och rovdjursfrågan. För stora delar av departementen är samefrågorna små och obetydliga. För oss samer betyder de allt i världen. Låt inte det arbetet stanna upp!

 

Sverige har i minst 25 år fått kritik av både FN och Europarådet för behandlingen av urfolket samerna. Kulturdepartementet arbetade under förra mandatperioden fram ett förslag till en ny ordning för konsultation i frågor av särskild betydelse för samer. Sverige har en särskild skyldighet mot oss samer.  Det är helt enkelt dags att göra upp med de koloniala tankegångar som så länge präglat svensk politik.

- Sametinget förväntar sig att den nya regeringen fortsätter processen med en konsultationsordning. En formaliserad konsultationsordning med det samiska folket borde vara en självklarhet i ett land som Sverige, som säger sig värna om de mänskliga rättigheterna, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Sametinget förväntar sig också att processen med den nordiska samekonventionen fortsätter tillsammans med regeringarna och sametingen i Norge och Finland.

- Vi förväntar oss ett svar på vår begäran att inleda diskussioner om sametingens ändringsförslag, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

En fråga som den nya regeringen måste ta i omgående, är rovdjurspolitiken. Vi behöver en fungerande rovdjursförvaltning som tar hänsyn till målsättningen att uppnå en ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hållbar rennäring, utan att gynnsam bevarandestatus för de stora rovdjuren hotas.

- Vi kräver motsvarande skydd för rennäringen som finns för rovdjuren. Detta kan enkelt skrivas in i gällande rovdjursförordning och behöver inte dras i långbänk, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Den tredje mycket angelägna frågan handlar om klimat och miljö. Utvinningen av naturresurser i Norrland och därmed utbyggd infrastruktur kan ge kortsiktiga ekonomiska vinster, till priset av evigt förstörda marker. Där rennäringen kommer i kläm kommer rennäringen att förlora. Utan grön infrastruktur, biologisk mångfald och fungerande ekosystem kan inte renarna leva och en urgammal kultur kan inte föras vidare till nästa generation.

- Vi ber regeringen noga överväga alla perspektiv, innan man fattar beslut om nya intrång på samiska marker, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Kontakt:

Per-Olof Nutti, styrelseordförande

Tel. 070-376 31 12


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.