2018-06-21 11:05Pressmeddelande

Sametinget engagerar sig för ett starkt samiskt inflytande i förvaltningen av världsarvet Laponia

Fotograf/Källa: Marie EnokssonFotograf/Källa: Marie Enoksson

Sametinget stödjer Mijá Ednam och samebyarna inom Laponiaområdet. Sametinget ska arbeta för att nuvarande förvaltning av Laponia ska finnas kvar, med ett starkt samiskt inflytande som inte ska försvagas om Jokkmokks kommun tvingar fram en ombildning av förvaltningen.

 

Mijá Ednam, samarbetsorganisationen för de samebyar som finns inom Laponiaområdet, har i början av juni bett Sametinget om stöd för att säkerställa ett starkt samiskt inflytande i förvaltningen av världsarvet Laponia.

I september 2016 blev PwC:s utvärdering av Laponiatjuottjudus, den ideella förening som har förvaltningsuppdraget för världsarvet Laponia, klar. Utvärderingen visar hur förvaltningen fungerar och hur den kan förbättras. Av utvärderingen konstaterar Sametinget att utifrån sina resurser har förvaltningen lyckats bra med sin ansats och att det finns utvecklingspotential i förvaltningen.

- Vi ser att Laponiatjuottjudus fungerar bra, särskilt med tanke på hur kort tid den har verkat. Konsensusmodellen med ett samiskt ordförandeskap är framgångsrikt. Vi ger fullt stöd för att den nuvarande formen ska bibehållas, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Sametinget följer utvecklingen och den diskussion som uppstått om Laponiatjuottjudus, och särskilt om hur ordförandeskapet ska tillsättas i förvaltningen. Jokkmokks kommun vill inte att de samiska intressena ska ha ordförandeskapet beständigt, utan begär en ändring i den praxis som etablerats inom förvaltningen. Kommunen är beredd att träda ur Laponiatjuottjudus och därmed tvinga fram en nedläggning av förvaltningen i dess nuvarande form.

- Vi arbetar för att det ska finnas en plan för en effektiv lösning med ett starkt samiskt inflytande som kan ta över utifall nuvarande förvaltning måste läggas ner. Vi har tagit upp frågan i möte med Kultur- och demokratiministern. Vi avser att ta upp det med Landsbygdsministern och vi söker möten med Miljöministern och miljödepartementet för att diskutera denna fråga, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Sametinget ser att urfolket samerna genom renskötseln och kulturen är en bärande del i världsarvet Laponias värden. Det är därför naturligt att de lokala samerna har en bärande del av förvaltningen av världsarvet. Sametingets styrelse har den 12-14 juni 2018 beslutat att Sametinget ska arbeta för att nuvarande förvaltning av Laponia ska finnas kvar, med ett starkt samiskt inflytande och att det inte ska försvagas.

- Ett samiskt självbestämmande är viktigt och det innebär att de lokala samiska intressenterna ska ha en stark involvering. Det är också viktigt att ha en bra dialog med lokalsamhället i övrigt i en sådan här förvaltning, säger Marita Stinnerbom, styrelseledamot i Sametinget med ansvar för rennäringsfrågor.

Sametingets styrelse har beslutat att stödja Mijá Ednam och samebyarna inom Laponiaområdet. Styrelsen håller med om att ett starkt samiskt inflytande ska bestå i nuvarande förvaltning, samt att det samiska inflytandet inte ska försvagas vid en eventuell ombildning av Laponiatjuottjudus.

Kontakt:

Per-Olof Nutti
Tel. 070-376 31 12
Sametingets styrelseordförande

Marita Stinnerbom
Tel. 070-399 98 06
Ledamot i Sametingets styrelse, ansvarsområde rennäring


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.