2021-12-20 15:33Pressmeddelande

Regeringen är beredd att offra både natur och samisk kultur

2013 protesterade samer mot provbrytningen i Gállok/Kallak utanför Jokkmokk och genomförde en sittstrejk. Här forslas den gamle renskötaren Apmut Ivar Kuoljok bort av polisen. Foto: Tor L. Tuorda. Pressbild Sametinget.2013 protesterade samer mot provbrytningen i Gállok/Kallak utanför Jokkmokk och genomförde en sittstrejk. Här forslas den gamle renskötaren Apmut Ivar Kuoljok bort av polisen. Foto: Tor L. Tuorda. Pressbild Sametinget.

Ett förväntat regeringsbeslut i frågan om gruvbrytning ska tillåtas i Gállok i närheten av världsarvet Laponia skapar stor oro i den samiska världen. Med sorg konstaterar Sametinget att den socialdemokratiska minoritetsregeringen tycks vara beredd att offra både samisk näring och kultur i unik naturmiljö.

Det brittiska gruvbolaget Beowulf Mining har sedan 2010 arbetat för att etablera en gruva i Gállok/Kallak, ett område 4 mil utanför Jokkmokk inom Jåhkågasska sameby. Efter att samtliga instanser utom Bergsstaten sagt nej till en gruva har ärendet legat på regeringens bord sedan 2017. Sedan Miljöpartiet lämnat regeringen och en ny näringsminister tillträtt som uttalat ”att han älskar gruvor”, växer oron i det samiska samhället för att ovanjordsgruvan verkligen ska bli av och orsaka enorma sår i en känslig natur i närheten av världsarvet Laponia.

En gruva kommer inte bara att drabba de mest berörda renskötande familjerna utan även samer utanför renskötseln. Ingreppet innebär dessutom att framtida generationers möjligheter att utöva de traditionella samiska näringarna och sin kultur omöjliggörs. Beslutet berör flera samebyar och många samer. Detta står i strid med Sveriges internationella åtaganden, exempelvis Deklarationen och mänskliga rättigheter, Artikel 27[1] i FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, Urfolksdeklarationen och Konventionen om biologisk mångfald. Inte bara de internationella åtagandena ignoreras utan även renskötselrättens egendomsrättliga skydd i svensk lag samt regeringens skyldighet att främja det samiska folkets möjligheter behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv.

Sametingets styrelse ser med bestörtning och djup oro på utvecklingen. En gruvetablering i Gállok/Kallak kommer att äventyra förutsättningarna för fortsatt bedrivande av renskötsel, duodji, jakt och fiske.

När Sametinget i förra veckan inbjöds till möte med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson blev bilden klar. Regeringen är beredd att offra både en känslig naturmiljö och samisk näring och kultur för ännu en gruvetablering. I Gállok/Kallak handlar det inte ens om utvinning av sällsynta jordartsmetaller som behövs för den så kallade ”gröna omställningen”, utan om ännu en järnmalmsgruva.

Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson förklarar:

–Vi ser mycket allvarligt på hur "gröna" argument argument stressar fram ytterligare exploateringar i samiska kärnområden. I det här fallet handlar det ologiskt nog dessutom om ännu en järnmalmsgruva.

– Sametinget uppmanar Sveriges regering att noga tänka igenom sitt beslut. Att regeringen med ena handen verkar för en lagstadgad konsultationsordning med samerna och sätter igång en sannings­kommission om statens övergrepp mot samer – och samtidigt besluta om koncession för en gruva i viktiga samiska närings- och kulturmarker är verkligen inte förtroendeskapande eller trovärdigt, avslutar Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.

Kontakt:

Håkan Jonsson
Sametingets styrelseordförande
hakan.jonsson@sametinget.se
Tel. 070 - 372 10 10[1] Artikel 27 i ICCPR: ”I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, skall de som tillhör sådana minoriteter inte förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, bekänna sig till och utöva sin egen religion och använda sitt eget språk.”


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.


Kontaktpersoner

Håkan Jonsson
Styrelseordförande
Håkan Jonsson