2019-04-11 11:28Pressmeddelande

Positiv utveckling för Sametinget

Fotograf/Källa: Marie EnokssonFotograf/Källa: Marie Enoksson

Sametingets ekonomiska redovisning över 2018 får bra betyg av Riksrevisionen. Granskningen som Riksrevisionen gjort efter att Sametinget lämnat in sin årsredovisning föranleder inga rättelser eller kompletteringar. Det är glädjande besked för Sametingets ledning.

 

- Vi har gjort stora framsteg de senaste åren, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti. Efter att Riksrevisionen granskat årsredovisningen för 2014 fick Sametinget en lista på fyra sidor med saker som Sametinget behövde åtgärda. Efter att 2018 års granskning lämnats kan vi konstatera att Riksrevisionen inte funnit några fel alls som föranleder åtgärder!

Sametinget har genom åren dragits med stora underskott, till stor del beroende på att den omfattande verksamheten varit underfinansierad. Genom att Sametingets administration kunnat påvisa detta fick Sametinget under förra året en anslagshöjning på 10 miljoner.

- Den utökade ramen har gett oss möjligheter att bredda verksamheten och anställa personal med kompetens på nya områden, säger kanslichef Anja Taube.

Sametinget har även arbetat med målformuleringar och förbättrade verksamhetsplaner de senaste åren. Målen utgår från de styrdokument som finns, till exempel sametingslagen, instruktionen för Sametinget, politiska program och liknande.

Sametinget strävar efter självbestämmande och ökat samiskt inflytande i frågor som berör det samiska folket. Ett led i att öka omvärldens och regeringens förtroende för Sametinget är att verksamheten sköts, dokumenteras, redovisas och följs upp. Granskningen av Sametingets årsredovisning för 2018 visar att verksamheten följer gällande regelverk.

- Genom de positiva resultaten efter granskningen av Sametingets årsredovisning för 2018 tar vi ett steg på vägen mot en framtida ratificering av ILO 169, tror styrelsens ordförande Per-Olof Nutti.

Kontakt

Per-Olof Nutti, styrelseordförande
tel. 070-376 32 12, per-olof.nutti@sametinget.se

Anja Taube, kanslichef
tel. 0980-780 38, anja.taube@sametinget.se

Malin Mäkelä, ekonomichef
tel. 0980-780 41, malin.makela@sametinget.se


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.