2022-02-04 11:15Pressmeddelande

Nytt samiskt språkmaterial till Jågloe – älskade rackarunge

Inför Samefolkets dag den 6 februari tillhandahåller Samiskt Språkcentrum, Sametinget delar av ett samiskt förskolematerial på de fem samiska språken. Förskolor som vill främja de samiska språken får nu tillgång till nytt inspirationsmaterial. Det kompletterande Jågloe- språkmaterialet innehåller bl.a. berättelser, språkutvecklingsmaterial, matematik och sånger.

Samiskt Språkcentrum och Samiskt informationscentrum har under tidigare år utarbetat och distribuerat ett informationsmaterial för förskolor - ”Jågloe”, som fritt översatt från sydsamiska blir ”älskade rackarunge”. Materialet kompletteras nu med mer språkfrämjande material såsom berättelser, språkutvecklingsmaterial, matematik och sånger på alla de samiska språken i Sverige: nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska.

Idag tillbringar barnen en stor del av sin tid i förskolan och därmed sker inte språköverföringen mellan generationerna såsom förr. Det är också många föräldrar som inte behärskar samiska. Det är därför viktigt att förskolan kan vara en arena för barnens samiska språkutveckling.

Det är brist på material, läromedel och samiska pedagoger och förhoppningen är att man genom Jågloe-språkmaterialet kan uppmuntra och stödja samisk språkutveckling, säger Ulla-Karin Sarri ordförande i Sametingets språknämnd.

Samisk Språkcentrum är väldigt glad och tacksam att Giella förskola i Jokkmokk delade med sig av sitt gedigna samiska språkmaterial. Urval och sammanställning har gjorts av samiska förskollärare. Materialet finns tillgängligt för nedladdning på sametinget.se.

- Vi har plockat det bästa utifrån erfarenheterna i arbetet med samiska förskolebarn. Ytterligare kompletterande material kommer att publiceras på hemsidan allteftersom det färdigställs, säger Margareta Jonsson språkkonsulent på Samiskt Språkcentrum.

Syftet med materialet är att inspirera pedagoger att aktivt arbeta i förskolan med de samiska språken samt att medverka till att öka acceptansen för de samiska barnens språk och kultur.
 

Kontakt
Margareta Jonsson, språkkonsulent vid Samiskt Språkcentrum
073 – 067 45 76, margareta.jonsson@sametinget.se

Ulla-Karin Sarri, ordförande i Språknämnden Sametinget
ulla-karin.sarri@sametinget.se


Språkcentrum är en del av Sametinget och har som målsättning att främja och stimulera till ökad användning av de samiska språken, stärka de samiska talarna, utveckla metoder för språklig revitalisering samt verka för att synliggöra och öka statusen för de samiska språken. Språkcentrum ska utgå från samernas behov av revitaliseringsinsatser och är lokaliserat till Dearna/Tärnaby och Staare/Östersund.


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.