2020-10-13 09:00Pressmeddelande

Ännu ett samiskt kranium begravs i Lycksele

Regeringen beslutade 2009 att Statens historiska museer till Sametinget ska överlåta ett kranium utan skalltak (SHM 34661, fid. 530520) med proveniens från Lycksele socken, Västerbottens län. I beslutet står att Sametinget ska begrava kvarlevan. Den 21 oktober 2020 ska kraniet begravas i Lycksele. På grund av corona-pandemin blir det en sluten ceremoni.

Kraniet har ingått i Anatomiska institutionens bensamling vid Uppsala universitet. Benmaterialet är insamlat i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Samlingen överläts till Statens historiska museum 1997. Individens identitet är inte fastställd och har inte tidigare varit begraven enligt dokumentationen (Överlåtelse av mänskliga kvarlevor i Statens historisk museers samlingar, dnr 2019-552). En överlämning från Statens Historiska museer av kvarlevan kommer att göras till Sametinget i samband med ceremonin. 

Svenska kyrkan, Södra Lapplands pastorat, kommer att förrätta begravningen.  Gravsättningen ska ske i Lycksele på Berglunda kyrkogård. Representanter från etiska rådet, kulturnämnden, kulturavdelningen och Södra Lapplands pastorat utsåg platsen under hösten 2019. 

 – Begravningen av skalltaket är helt i linje med Sametingets mening att samiska kvarlevor som förvärvats på ett oetiskt, lag- och principvidrigt sätt ska återföras till och återbegravas i Sápmi, säger Ingrid Inga, ordförande i Sametingets kulturnämnd.

Begravningsceremonin genomförs utomhus och med ett begränsat antal deltagare, ca 15 personer, med anledning av corona-pandemin och av omtanke om deltagarna. Personal och politiker från Sametinget och Södra Lapplands pastorat deltar, liksom Liksjuon Sámiensiäbrrie (Lycksele sameförening), Gustavianum-Uppsala universitetsmuseum och Statens historiska museer. Eftersom identiteten är okänd och enbart kraniet av personen ska gravsättas, är det lämpligt med en enkel ceremoni.

– Genom återbegravningar erkänns historisk orätt och övergrepp som gjorts mot samer. Begravningsceremonin som nu ska genomföras i Lycksele i närvaro av Lycksele sameförening, Svenska kyrkan, Gustavianum och Statens historiska museum symboliserar respekt och vördnad både för den döde och för de efterlevande säger Ingrid Inga, ordförande i Sametingets kulturnämnd.

Ett minnesmärke ska senare sättas upp på platsen. Svenska kyrkans samiska råd har varit involverad i frågan.Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.