2020-10-09 06:53Pressmeddelande

Västmanlänningarnas psykiska hälsa: Stora skillnader mellan olika grupper och kommuner

Män mår psykiskt bättre än kvinnor, äldre har mindre psykiska besvär än yngre och den psykiska hälsan är generellt sett bättre i södra länet än i norra – och socioekonomin har mycket stor betydelse. En ny rapport från Region Västmanland visar aktuella siffror för länsinvånarnas psykiska hälsa – men pekar också på vad som kan göras för att förbättra den.

Ofta handlar diskussionen om psykisk ohälsa, men lika viktigt är det att titta på hur den psykiska hälsan utvecklas och fördelas i befolkningen. De två begreppen och läget i länet beskrivs i rapporten med rubriken Psykisk hälsa och psykisk ohälsa i Västmanland – vad beror det på, hur ser det ut och vad kan vi göra?

Rapporten tar upp att den psykiska hälsan påverkas av flera faktorer i den omgivande miljön, livsvillkor och socioekonomiska faktorer samt levnadsvanor. För ungas psykiska hälsa har även bland annat familjens ekonomi och skolfaktorer en betydelse för ojämlikheten i länet.

Även individuella faktorer som kön och gener påverkar och det finns en mängd riskfaktorer för psykisk ohälsa. Rapporten tar upp att det framförallt är den socioekonomiska positionen som inverkar. Bland de unga i länet som är mycket oroliga för familjens ekonomi uppger 15 procent att de har en god psykisk hälsa. Motsvarande siffra för de som inte är oroliga för ekonomin är 51 procent.

- Det är av stor vikt att påvisa vilka faktorer som påverkar människors psykiska hälsa då majoriteten av dem är påverkbara och går att arbeta med för att få en bättre psykisk hälsa i befolkningen, säger Linnea Hasslin, utvecklingsledare psykisk hälsa och suicidprevention.  

Rapporten visar också på flera områden som är viktiga för att främja den psykiska hälsan, till exempel:

  • Tidiga insatser i form av exempelvis föräldraskapsstöd.
  • Insatser i skolan – godkända betyg har stor betydelse.
  • Fysisk aktivitet.
  • Att motverka arbetslöshet och ekonomisk utsatthet som är kända faktorer bakom psykisk ohälsa.

Rapporten pekar också ut trivsel i skolan som en viktig skyddsfaktor. I Västmanland uppger 68 procent av de unga som trivs mycket bra i skolan är att de har en god psykisk hälsa medan det är 13 procent bland de som trivs mycket dåligt i skolan.

- Att det finns stora skillnader i psykisk hälsa bland de som trivs bra och de som inte trivs bra i skolan visar på hur angeläget det är att arbeta med hälsofrämjande faktorer i skolan då det finns ett ömsesidigt samband mellan att må psykisk bra och prestera bra i skolan, säger Lydia Ersberg, utvecklingsledare barn och ungas uppväxtvillkor och utbildning.

Rapporten Psykisk hälsa och psykisk ohälsa i Västmanland – vad beror det på, hur ser det ut och vad kan vi göra? släpps idag den 9 oktober i samband med Världsdagen för psykisk hälsa*.

Ett webbinarium kommer att genomföras måndagen den 12 oktober klockan 10.00-11.30 där rapporten kommer att presenteras. En panel kommer även att delta för att diskutera rapporten, psykisk hälsa och vikten av främjande och förebyggande insatser. 

Anmälning:   https://rv.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/4401/?EventId=197

Läs rapporten här:

https://regionvastmanland.se/globalassets/utveckla-vastmanland/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa-i-vastmanland---vad-beror-det-pa-hur-ser-det-ut-och-vad-kan-vi-gora.pdf

Kontaktuppgifter:

Linnea Hasslin

021-48 18 698

Utvecklingsledare psykisk hälsa och suicidprevention

Lydia Ersberg

021- 48 18 176

Utvecklingsledare barn och ungas uppväxtvillkor och utbildning

* Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av World Federation for Mental Health 1992 och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa.

 


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.