2020-03-31 12:32Pressmeddelande

Västmanlands Företagssupport etablerad

Arbetet i Västmanland med att genomföra kompletterande insatser till nationella stödåtgärder är igång och för knappt två veckor sedan tog Region Västmanland initiativ till att en kartläggning av coronavirusets effekter för näringslivet i länet. Efter intervjuer med näringslivsfrämjande aktörer sammanställdes en lägesbild och en första inventering av aktörernas behov. Handelskammaren Mälardalen och Svenskt Näringsliv har gjort egna undersökningar som kompletterat lägesbilden. 

Lägesbild i Västmanland

Med lägesbilden som utgångspunkt har några åtgärder genomförts som bedömts vara kritiska i ett kortare perspektiv. Ett exempel är att Almi Företagspartner Mälardalen (till ca hälften ägt av region och hälften staten) har getts möjlighet att förändra arbetsuppgifter, så att kreditverksamheten förstärkts, inom ramen för ett pågående projekt. Beslut om att bevilja en utökning av resurser till samma del av verksamheten ska också fattas. Genom nationella satsningar har Almis ordinarie låneram utökats och nya verktyg har tillkommit.

Västmanlands Företagssupport

Från och med idag 31 mars finns Västmanlands Företagssupport etablerad. Verksamheten är knuten till Västerås Science Park. Verksamheten har utvecklats gemensamt av Västerås Science Park och Almi Företagspartner på uppdrag från Region Västmanland. Företag i Västmanland kan vända sig till Västmanlands Företagssupport via webbsidan www.vasterassciencepark.se där hittar man information och kontaktuppgift. Företagssupporten är ett komplement till det befintliga stödsystemet i länet.

Till Västmanlands Företagssupport kan företag vända sig med allmänna frågor, och det finns även möjlighet att bli hänvisa till samarbetspartners inom områden som HR, ekonomi, juridik och hälsa. Verksamheten kommer successivt att utvecklas utifrån behov. Region Västmanland samverkar även med Länsstyrelsen i Västmanland. Länsstyrelserna har på uppdrag av Regeringskansliet att ge en samlad lägesbild och redogörelse för utvecklingen av coronaviruset i respektive län.

Fler åtgärder för näringslivet

Fler åtgärder är på gång och Region Västmanland genomför regelbundna digitala möten med näringslivsansvariga i samtliga länets kommuner och nyckelaktörer i det näringslivsfrämjande systemet. Fler aktörer kommer att knytas till efterhand.

Givet den svåra situationen för länets näringsliv, så kommer vi inte att kunna hantera alla stödåtgärder som enskilda organisationer. - Det kommer att krävas både nya samarbeten och bygga vidare på befintliga. - Även enskilda aktörers olika stödinsatser som riktas till näringslivet är viktiga delar i det här arbetet, säger Maria Linder, Regional utvecklingsdirektör Region Västmanland.

Region Västmanland planerar framåt bland annat att ta fram korta filmer som presenterar det aktuella läget i länets näringsliv och beskriver genomförda åtgärder. - Filmerna ska ge möjlighet att veckovis följa arbetet för de som är intresserade. – säger Christer Alzén, Verksamhetschef Näringsliv, Region Västmanland

Kontaktpersoner:

Maria Linder
Regional utvecklingsdirektör.
Regionala utvecklingsförvaltningen. Region Västmanland
Tel. 021-17 65 73
E-post: maria.linder@regionvastmanland.se

Christer Alzén
Verksamhetschef Näringsliv. Region Västmanland
Tel: 021-481 82 73
E-post: christer.alzen@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.