2019-05-31 06:15Pressmeddelande

Västmanlands exportföretag levererar!

Bilden beskriver värde av varuexporten i förhållande till/jämfört med befolkningen, 1000-tal kr.Bilden beskriver värde av varuexporten i förhållande till/jämfört med befolkningen, 1000-tal kr.

2018 exporterade länets företag varor för 43 miljarder, det är en ökning på lite mer än 1 miljard från året innan. Det är fortfarande främst länets stora företag som svarar för exporten, men antalet exportbolag med 1–9 anställda har ökat mest under förra året.

Exporten är viktig för Västmanlands län
Varuexporten är hög både i förhållande till befolkningen och till den mängd varor och tjänster som produceras i länet. Företag med fler än 250 anställda står för den största delen 2018 och svarar för 36 miljarder av den totala varuexporten på 43 miljarder. Tyskland, Frankrike och Kina är viktiga exportländer för länet och svarar tillsammans för 13 miljarder.

Små företag som exporterar ökar
Antalet småföretag som exporterar har ökat till 275 st i Västmanland och deras närvaro på internationella marknader blir starkare. Fortfarande står de dock endast för en liten del av den totala varuexporten. Utöver stärkt samverkan mellan länets exportfrämjande organisationer har Region Västmanland under 2018 delat ut 11 exportcheckar och särskilt satsat på att stödja mindre exportföretag.

- Det är kul att se hur företagen växer av våra insatser och vi hoppas att fler vågar sig ut internationellt, säger Erik Asph Hennerdal, näringslivsutvecklare med ansvar för internationaliseringsfrågor, Region Västmanland.

Exportlyftet
Under 2019 kommer Region Västmanland att ingå i Tillväxtverkets nationella exportfrämjande projektet Exportlyftet. Tillsammans med bland annat Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Värmland och Region Västerbotten kommer en fördjupning att göras av exportrelaterade utmaningar i näringslivet kopplat till länets utpekade styrkeområden Energi & Automation.

Utrikesdepartementet arbetar just nu med att uppdatera Sveriges exportstrategi. Tydliga trender är bland annat att det kommer bli extra fokus på tjänsteexport, yngre företagsledare med exportambition och att investeringsfrämjande samt regional attraktionskraft ska lyftas fram tydligare.

- Vi välkomnar dessa uppdateringar som går i linje med hur vi blickar framåt, säger Christer Alzén, Verksamhetschef för Näringsliv, Region Västmanland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Asph Hennerdal, Näringslivsutvecklare. Region Västmanland.
Tel.021-481 80 33. Mobil. 0720-85 61 39 
E-post.erik.asph.hennerdal@regionvastmanland.se

Om Regional Exportsamverkan
Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid. Därför samarbetar vi regionalt kring export. Satsningen kallas regional exportsamverkan och är en del av Sveriges exportstrategi. Här i Västmanland samarbetar Almi Företagspartner, Handelskammaren Mälardalen, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Enterprise Europé Network och Region Västmanland för att stötta entreprenörer och företag, med både råd och kapital, i sin internationalisering.


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.