2021-02-26 12:30Pressmeddelande

Var med och påverka kulturen i Västmanland

Nuvarande kulturplan går ut 2022 och en ny ska nu tas fram i samverkan med länets kommuner, kulturverksamheter, det civila samhället, kulturskapare och kulturlivet.

Kulturplanen är Region Västmanlands program för hur regionen tillsammans med olika samarbetspartners ska utveckla kulturområdet 2023 – 2026. Den pekar ut övergripande strategier och utvecklingsområden.

Region Västmanland gick med i Kultursamverkansmodellen 2012 och detta är Västmanlands fjärde kulturplan. Ett av syftena med den nya kulturplanen är att den ska motivera och utveckla de olika kulturverksamheterna i länet samtidigt som den ska möta länets behov, säger Lena Karlström, kulturchef Kultur och ideell sektor, Region Västmanland.

Kultursamverkansmodellen är en nationell reform som ger regionerna ett större inflytande över den statligt finansierade regionala kulturen. Modellen bygger på dialog och samspel mellan den nationella, regionala och lokala nivån. En förutsättning för modellen är att regionerna tar fram regionala kulturplaner.

Kulturplanen ska arbetas fram i dialog med länets kommuner, kulturverksamheter, civila samhället, professionella kulturskapare och övriga delar av kulturlivet. Invånarnas tankar och idéer är viktiga för kulturens utveckling i Västmanland. Ett vitalt kulturliv kräver samverkan. Därför är samverkan och samhandling grunden för Västmanlands kulturplan.

Kultur får oss att må bra. Kultur gör oss mer kreativa. Därför satsar Region Västmanland på att ta fram en ny regional kulturplan som syftar till ett levande och attraktivt kulturliv i hela Västmanland. Alla som vill kan vara med och påverka vad vi skall satsa på, säger Agne Furingsten, regionråd (L) med ansvar för kultur i Region Västmanland.

Som ett led i samverkan kommer det att genomföras 11 digitala temadialogmöten där alla kan vara med att lyssna och påverka. Träffarna kommer att ske digitalt och genomföras under perioden mars till april 2021. Teman som kommer att beröras är musik, dans och cirkus, arkiv, film, teater, bibliotek, folkbildning, bild och form, hemslöjd, kulturarv och läsning och litteratur.

Länk:
www.regionvastmanland.se/kulturplan2023

För mer information:

Lena Karlström
Kulturchef
Tel. 070-393 60 40
E-post. lena.karlstrom@regionvastmanland.se

Agne Furingsten
Regionråd (L) Kultur, folkbildning, innovation och forskning
Tel. 072-153 04 59
E-post. agne.furingsten@regionvastmanland.se


Ämnen: Kultur

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.