2014-05-13 10:23Pressmeddelande

Våldsutsatta och mångfald prioriterade frågor för landstinget

null

Ökad kompetens om våld i nära relationer och HBT-personer är prioriterade frågor inom landstinget.

- Det handlar om att vi ska bli bättre på att upptäcka när någon utsätts för våld av närstående och förbättra bemötandet av hbt-personer, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lennart Iselius.

Våld i nära relationer

Våld skapar otrygghet och ohälsa, i synnerhet våld och hot från någon man lever nära. Det gäller både kvinnor och män men också barn som är åskådare till sådant våld.

Personal inom hälso- och sjukvården har en nyckelroll när det gäller att upptäcka och identifiera patienter som utsätts för våld. Många våldsutsatta söker vård upprepade gånger både för akuta skador och kroniska symtom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram.

- För att kunna upptäcka och känna igen människor som lever i relationer där våld förekommer måste vi lära oss, och våga ställa, de rätta frågorna samt känna till överenskomna rutiner. Vi måste också bli bättre på att dokumentera våra observationer och sammanställa statistik, för att på så sätt lära oss av våra erfarenheter, säger Inger Paris utvecklare inom Smittskydd och vårdhygien.

Landstinget arbetar på olika sätt för att öka kompetensen och förmågan att hjälpa våldsutsatta patienter. Det handlar bland om att arbeta fram handlingsplaner och utbilda medarbetare som möter dessa patienter i sitt arbete.

HBT

I landstingets hbt-policy står att alla människor – oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning – ska bli bemötta med respekt och professionalitet inom landstingets olika verksamheter.

- Det är viktigt att uppmärksamma de inbyggda strukturer i vårt samhälle som innebär risker för diskriminering av specifika grupper, exempelvis hbt-personer. Därför vill vi förbättra kunskapen och medvetenheten om hur olika attityder och beteenden påverkar vård och bemötande med avseende på jämlikhet, säger Inger Paris.

I policyn från 2013 understryks vikten av särskild kompetens om hbt hos landstingets personal. Detta för att medvetet kunna bemöta och synliggöra hbt-personer och på så sätt erkänna deras könsidentitet och könsuttryck utan att vare sig särbehandla och begränsa.

Även inom detta område tas en handlingsplan fram med lokala rutiner för olika verksamheter. Utbildning, fortbildning och samtal på arbetsplatserna om attityder och värderingar är andra verktyg för att få till stånd respektfullt bemötande och omhändertagande av hbt-personer. Bland andra är en fortbildning om hbt och våld i nära relationer inplanerad för all personal vid akutmottagningen i maj 2014 i Västerås och till hösten kommer vårdpersonal att bjudas in till ett antal föreläsningar i ämnet.

För mer information kontakta:

Inger Paris, utvecklare Smittskydd och vårdhygien
021-17 46 43, inger.paris@ltv.se

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl