2018-06-08 12:00Pressmeddelande

​Utbildning och kompetens lyftes på RUP-konferens

null

Idag hölls den årliga uppföljningskonferensen för det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) för åren 2014 – 2020. Frågor kring utbildning och kompetens samt en analys av näringslivet i länet lyftes särskilt fram under konferensen.

Det regionala utvecklingsprogrammet är Västmanlands vägval för en långsiktigt hållbar tillväxt i hela länet. Programmet ligger till grund för länets viktigaste regionala program och insatser, och har tagits fram i bred samverkan mellan länsstyrelsen, kommunerna, regionen, näringslivsorganisationer och statliga myndigheter.

Stark befolkningsutveckling

Länets befolkning ökar starkt och i fjol ökade befolkningen i nästan alla länets kommuner. Samtidigt har bostadsbyggandet tagit fart. Det är viktigt eftersom merparten av länets kommuner har brist på bostäder.

Utvecklingen på arbetsmarknaden är stark och sysselsättningen ökar för många grupper. Samtidigt har ett flertal företag och organisationer svårt att hitta medarbetare. En annan utmaning är att en stor grupp grundskoleelever inte når behörighet till gymnasiet.

– För att nå en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt i hela länet är frågor kring utbildning och kompetensförsörjning oerhört viktiga. Lyckas vi skapa bättre förutsättningar för företag och organisationer att hitta rätt kompetens leder det på sikt till en bättre vardag för alla invånare i Västmanland, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

Västmanland ett attraktivt län

Många västmanländska företag verkar på en global marknad. Just nu råder en stark global konjunktur där många företag går på högtryck, vilket borgar för en starkare exportutveckling framöver. På konferensen lyftes även vikten av att antalet företag i länet ökar.

Undersökningar visar att Västmanland är attraktivt och invånarna trivs och där allt fler tar det av kulturlivet i länet. Besöksnäringen tog ett stort kliv under 2017 då antalet gästnätter ökade kraftigt.

En väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik är smörjmedlet som bidrar till att fler väljer miljömässigt hållbara transportmedel i sin vardag. Det stora investeringarna i bland annat nya järnvägar runt Stockholm bidrar på kort sikt till längre pendlingstider, men gör det på längre sikt enklare och snabbare för västmanlänningarna att nå en större arbetsmarknad.

Allt fler har snabbt bredband

Utbyggnaden av bredband fortsätter i regionen, andelen hushåll och företag med tillgång till snabbt bredband ökar stadigt.

– Men fortfarandet finns det delar av länet där många invånare har svårt att ta del av det digitala utbudet, säger Maria Linder, regional utvecklingsdirektör.

För mer information, kontakta:

Denise Norström (S),regionstyrelsens ordförande
021-17 46 77, denise.norstrom@regionvastmanland.se

Maria Linder, regional utvecklingsdirektör
021-17 65 73, maria.linder@regionvastmanland.se

Simon Bölling, analytiker, Centrum för regional utveckling
021-481 82 79, simon.bolling@regionvastmanalnd.se

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl