2018-03-01 09:01Pressmeddelande

Trendbrott i kostnadsökningar för inhyrd vårdpersonal

null

Under drygt ett år har Sveriges landsting och regioner tillsammans arbetat för att minska beroendet av inhyrd vårdpersonal, för bättre kontinuitet och säkerhet för patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen. SKL har nu sammanställt hyrkostnaderna för helåret 2017 och kvartal 4. För Region Västmanland innebär det två viktiga resultat.

  • Ökningstakten för kostnader för inhyrd vårdpersonal bromsade in 2017, och avrundas till 0 % (snittet i landet ökar fortfarande).
  • I kvartal 4 minskade hyrkostnaderna med 8 % (snittet i landet ökar fortfarande).

– Det är positivt att vi ser ett trendbrott. Vi är definitivt på rätt väg. Nu måste vi fortsätta arbetet för att minska kostnaderna, förbättra arbetsmiljön och därmed öka patientsäkerheten, säger Lena Johansson (S), regionråd.

2016 ökade hyrkostnaderna med 30 mnkr och 2017 var ökningen knappt 1 mnkr. Sett till kvartal har regionen minskat sina hyrkostnader både kvartal 3 och 4 år 2017. Bakom dessa siffror ligger en rad åtgärder inom hela hälso- och sjukvården, bland annat en ny arbetstidsmodell för sjuksköterskor och utbildningsinsatser.

Psykiatrin vänder trenden för hyrläkare

Under 2017 lyckades psykiatrin rekrytera ett antal nya specialistläkare. Det syns också i årssiffrorna: kostnaden för inhyrda läkare i psykiatrin minskade med 6 % under 2017. Arbetet bakom detta har pågått sedan 2015.

– Vi mäter kostnaderna men i grunden vill vi hitta faktorer som ökar både tillgänglighet och kontinuitet i vården för våra patienter, och en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Anne-Marie Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Att minska användandet av hyrpersonal är viktigt, för en fast personalgrupp kan tillsammans ge en säkrare vård. Säker vård och trygga medarbetare ger en god arbetsmiljö. Det syns inte direkt i ekonomiska tal men på sikt påverkar det även ekonomin.

Insatserna för att göra psykiatrin hyroberoende har fokuserat på allt från chefskap och att behålla och utveckla befintliga medarbetare, till särskilda insatser för att knyta nya specialistläkare till verksamheterna. Nyexaminerade specialistläkare erbjuds bland annat ett treårigt kompetenspaket. Satsningar på att skapa ett intresse hos medicinstuderande för psykiatrin har skett över tid. Det samlade arbetet börjar nu ge resultat.

För generella frågor om projektet, kontakta:

Lena Johansson (S), regionråd
021-17 46 42

Anne-Marie Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör
021-17 69 99

För frågor om resultaten inom psykiatrin, kontakta:

Christina Jogér, förvaltningsdirektör för Psykiatri, Primärvård och Habiliteringsverksamhet
021-17 62 60

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl