2022-06-09 05:45Pressmeddelande

Treårig satsning på kunskap om psykisk ohälsa och suicid

Personer som arbetar med barn, unga och äldre men även allmänheten ska få mer kunskap för att bli bättre rustade att möta personer som mår dåligt. Det är tanken med ett utvecklingsarbete som Region Västmanland genomför 2022-2024 tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

Det handlar om att motverka stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och suicid, att personal ska känna sig bekväma med att våga prata och uppmärksamma när någon de möter mår dåligt. Men det är också viktigt att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och suicid i samhället i stort, vilket innebär att vi även kommer att vända oss till allmänheten. Vi måste alla våga fråga och vara trygga med att lyssna när någon mår dåligt, säger Linda Sahlström, utvecklingsledare, psykisk hälsa och suicidprevention.

En av fyra regioner

Region Västmanland är en av fyra regioner som kommer att delta i utvecklingsarbetet tillsammans med Folkhälsomyndigheten under de kommande tre åren. Samverkan kommer även ske med länets kommuner, liksom med de båda organisationerna Hjärnkoll Västmanland samt NSPH Västmanland, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Det sistnämnda är ett samarbetsorgan mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom området psykisk hälsa.

Vi kommer bland annat att ta in föreläsare från Hjärnkoll för att sprida kunskap utifrån egenupplevd erfarenhet av psykisk ohälsa, eller som anhörig till en person med psykisk ohälsa. Syftet med utvecklingsarbetet är inte att göra terapeuter av professioner som inte har det i sin roll, utan att man ska bli bättre på att tala om de här frågorna på en allmänmänsklig nivå, och inte vara rädd för att göra det, säger Linda Sahlström.

Inte alla svar ännu

Andra halvåret 2022 kommer ägnas åt att kartlägga och planera; var behoven är som störst och vart de kunskapshöjande insatserna bör riktas i ett första skede.

Själva genomförandet av utvecklingsarbetet startar 2023.

Eftersom det är just ett utvecklingsarbete har vi inte alla svaren ännu, så det går inte att säga exakt hur det blir efter 2024. Men målet är att de nya arbetssätt som utvecklas ska integreras i respektive verksamheter, säger Linda Sahlström.

Attityder går att förändra

En av de stora utmaningarna med stigmatisering kring psykisk ohälsa och suicid är att den drabbade kan känna skam, vilket kan leda till att man döljer sina besvär eller inte söker hjälp.

Men det går att förändra. Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa beror ofta på okunskap och fördomar. Utvecklingen i samhället går framåt och vissa, framför allt yngre, har lättare att tala om de här frågorna än medelålders och äldre, vilket ju är en positiv utveckling, avslutar Linda Sahlström.

För mer information:

Linda Sahlström
Utvecklingsledare, psykisk hälsa och suicidprevention
Telefon: 021- 481 83 31, 079 061 14 97Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.