2022-02-01 14:56Pressmeddelande

Stort regionöverskott 2021 tack vare statliga covidstöd

Region Västmanland redovisar 2021 ett verksamhetsresultat på 289 miljoner kronor. Budgeterat resultat var 188 miljoner kronor. Det är ett starkt resultat, som dock inte är unikt för regionen. Hela sektorn redovisar sammantaget överskott, främst till följd av extra statliga tillskott kopplade till pandemin.

2021 blev ytterligare ett år präglat av pandemin. Fortsatt provtagning, smittspårning och ett brett vaccinationsuppdrag har hanterats parallellt med ordinarie uppdrag samt uppskjuten vård. Begränsat resande med kollektivtrafiken har inneburit fortsatt jämförelsevis låga biljettintäkter. Samtidigt har tillfälliga statliga tillskott, ökade skatteintäkter och ett gynnsamt börsår lett till ett mycket starkt ekonomiskt resultat även 2021. Resultatet efter finansiella poster, som inkluderar orealiserade värdepappersvinster från pensionsmedelsförvaltningen, uppgår till 1 291 miljoner kronor.

Vi visar på ännu ett starkt resultat och når de finansiella målen. Utöver att våra medarbetare och chefer gjort ett bra jobb så har konjunkturen förbättrats mer än förväntat och staten har skjutit till ytterligare medel med anledning av pandemin., säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Regionernas starka resultat för såväl 2020 som 2021, beror i stor utsträckning på stora tillfälliga pandemirelaterade tillskott. En oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin bidrar också. Ökningen av skatteintäkterna och återhämtningen av svensk ekonomi beror i sin tur bland annat på statens stimulanser av näringslivet, en kraftig ökning av inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning på grund av pandemin.

Trots alla utmaningar pandemin innebär, både på ett mänskligt och ekonomiskt plan, kan vi glädja oss åt ett resultat som innebär en förbättrad ekonomisk situation och ökade marginaler inför en utmanande framtid. Vi har till exempel kunnat betala av samtliga lån och göra en utökad pensionsavsättning 2021.Vi har därmed ett bättre finansiellt utgångsläge för att klara av de kommande stora investeringarna i det nya akutsjukhuset i Västerås, avslutar Denise Norström.

Pandemin är ännu inte över och det finns en osäkerhet kring utvecklingen på medellång och lite längre sikt, då den kraftiga konjunkturuppgången förväntas dämpas samtidigt som det demografiska trycket finns kvar.  Dessutom finns ett uppdämt behov av vård genom de köer som uppstått då den planerade vården stängdes ner när pandemin var som värst.

Att regionen nu tillfälligt har extra starka resultat måste ses i ljuset av att de ekonomiska förutsättningarna på sikt inte har blivit bättre. De långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade välfärdsbehov och brist på arbetskraft kvarstår, säger Fredrik Holst, ekonomidirektör, Region Västmanland.

För Västmanland finns flera långsiktiga utmaningar som förändrad demografi med allt fler yngre och äldre, medan antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Det gör att behoven av skola, vård och omsorg ökar, men förvärrar också bristen på arbetskraft både för kommuner och regioner och för näringslivet i stort. Utöver det väntar stora investeringar för bland annat det nya akutsjukhuset i Västerås.

Det kommer att finnas många och stora behov att ta hand om när väl pandemin är över och fortsatt följsamhet till budget är nödvändig även om resultatet för 2021 är bra. Kostnadsutveckling måste hållas på en låg nivå och vi behöver följa våra fastställda planer för att klara kommande utmaningar att ha en fortsatt ekonomi i balans, avslutar Fredrik Holst.

Bokslutsrapporten är en första presentation av Region Västmanlands årsbokslut utifrån ett övergripande finansiellt perspektiv. I årsredovisningen, som fastställs av regionfullmäktige i april 2022, finns redovisning av hur regionen uppfyllt de mål och uppdrag som beslutades i regionplan 2021 - 2023 samt verksamhetsredovisning och fördjupad ekonomisk analys.

För mer information kontakta:

Denise Norström, (S), Regionstyrelsens ordförande
Tel. 021-17 46 77, 070-513 00 18

Fredrik Holst, Ekonomidirektör, Region Västmanland
Tel. 021-17 45 79, 070-384 55 88


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.