2021-02-02 14:45Pressmeddelande

Stort regionöverskott 2020 tack vare statliga covidstöd

Förra året som präglades av pandemin och ett år helt olikt alla andra redovisar Region Västmanland ett verksamhetsresultat på 679 miljoner kronor. Budgeterat resultat var 230 miljoner kronor. Det är ett mycket starkt resultat. Resultatet är dock inte unikt för regionen, hela sektorn redovisar stora överskott till följd av statliga tillskott.

Regionen gick in i 2020 med förväntningar om en ansträngd ekonomi, en dämpad konjunktur och stora utmaningar till följd av ett högt demografiskt tryck. De närmaste åren ökar andelen barn, unga och äldre snabbare än befolkningen i yrkesverksam ålder. När så det nya coronaviruset spreds, blev ett ekonomiskt krisläge snabbt ett faktum. I rekordsnabb takt ställde regionen om verksamheter för att hantera den nya situationen.

Överskottet i regionens ekonomi beror till stor del på tillfälliga externa faktorer som statliga bidrag under pandemin, lägre pensionskostnader och uppskjuten vård som har dämpat kostnadsutvecklingen.

Vi visar på ett historiskt starkt resultat. Pandemin och de ökade statsbidragen som är direkt kopplade till pandemin var okända för oss när budgeten upprättades, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Trots alla utmaningar pandemin innebär, både på ett mänskligt och ekonomiskt plan, kan vi glädja oss åt ett resultat som innebär en förbättrad ekonomisk situation och ökade marginaler inför en utmanande framtid. Vi kan till exempel betala av kvarvarande lån (200 miljoner kronor) och göra en utökad pensionsavsättning 2021. Dessa åtgärder leder till bättre ekonomi kommande år, vilket i sin tur innebär ett bättre finansiellt utgångsläge inför kommande stora investeringar som det nya akutsjukhuset i Västerås, avslutar Denise Norström.

Pandemin är ännu inte över och osäkerheten kring intäkter och kostnader för 2021 och kommande år är stor. Dessutom finns ett uppdämt behov av vård genom de köer som uppstått då den planerade vården stängdes ner när pandemin var som värst.

Det är ännu för tidigt att utvärdera de ekonomiska konsekvenserna av pandemin, den ekonomiska utvecklingen för 2021 är högst osäker. De långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade välfärdsbehov kvarstår, liksom effekten av förändringarna i kostnadsutjämningssystemet säger Fredrik Holst, Ekonomidirektör, Region Västmanland.

För Västmanland finns flera långsiktiga utmaningar som förändrad demografi med allt fler yngre och äldre, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Det gör att behoven av skola, vård och omsorg ökar, men förvärrar också bristen på arbetskraft både för kommuner och regioner och för näringslivet i stort. Utöver det väntar stora investeringar för bland annat det nya akutsjukhuset i Västerås.

Fortsatt följsamhet till budget är absolut nödvändig även om resultatet för 2020 är bra och konjunkturbilden har stabiliserats. Det innebär att kostnadsutveckling måste fortsätta vara låg och att vi måste följa våra fastställda planer för att klara kommande utmaningar, avslutar Fredrik Holst.

Bokslutsrapporten är en första presentation av bokslutet. I årsredo­vis­ningen, som fastställs av regionfullmäktige i april, finns redovisning av hur regionen uppfyllt de mål och uppdrag som beslutades i regionplan 2020 samt verk­samhetsredo­visning och fördjupad ekonomisk analys.

För mer information kontakta:

Denise Norström,
(S), Regionstyrelsens ordförande
Tel. 021-17 46 77, 070-513 00 18

Fredrik Holst, Ekonomidirektör, Region Västmanland
Tel. 021-17 45 79, 070-384 55 88Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.