2020-05-13 11:33Pressmeddelande

Stora insatser för länets näringsliv och arbetsmarknad

Sveriges och Västmanlands ekonomi påverkas påtagligt av konsekvenserna till följd av covid-19. Det visar olika undersökningar från Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket om läget inom näringslivet tydligt. Läget på arbetsmarknaden försämras också. Till och med 11 maj omfattas drygt 8000 personer i länet av korttidsarbete. Av dessa arbetar nästan hälften inom tillverkning och drygt 1000 personer arbetar inom handeln.  Omkring 700 personer arbetar inom hotell och restaurang. Samtidigt har arbetslösheten ökat under våren. Fler än 13 000 personer i länet är nu arbetslösa.

Region Västmanlands regionala utvecklingsförvaltning arbetar intensivt med att kraftsamla för snabba och effektiva insatser som stöd till de företag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin.

Vårt främsta fokus nu är att snabbt få ut nationella åtgärds- och krispaket som mildrar de omedelbara effekterna, dessa åtgärdspaket koordinerar vi tillsammans med företagsstödjande aktörer i länet, säger Maria Linder, Regional utvecklingsdirektör Region Västmanland.

Att få igång regionala insatser som kompletterar de nationella insatserna till stöd för länets företagare är ett intensivt arbete. Det sker i tät dialog med företag, näringslivsfrämjare, statliga myndigheter, kommuner och andra samhällsaktörer. Samtidigt pågår ett arbete med att samla in, sprida fakta och analyser som kommer att ligga till grund för ytterligare stödinsatser på medellång och längre sikt.

Vi kommer fortsätta jobba intensivt och proaktivt för att växla upp befintligt utvecklingsarbete genom att utforska nya arbetssätt och samarbeten, säger Christer Alzén, Verksamhetschef, Näringsliv, Region Västmanland. - En ljuspunkt är att Sverige och Västmanland har en stark utgångsposition, det är en viktig resurs för oss, när återuppbyggnaden tar fart igen, avslutar Christer Alzén.  

Konkreta stödinsatser från Region Västmanland: 

- Samordningsgrupp kommuner och näringslivsfrämjande organisationer
- Veckovisa tematräffar för det offentliga näringslivsfrämjande systemet tex turism, kompetensutveckling och industri.
- Samarbeten med näringslivsfrämjande organisationer
- Riktade stöd för strategisk kompetensförsörjning
- Uppföljning av utveckling, analys på Region Västmanlands webb
- Bevakar nya insatser nationellt
- Fångar behov och genomför kompletterande insatser i länet, med fokus på kort och lång sikt
- Resursförstärkning av Almi
- Västmanlands Företagssupport
- Riggning av nya projektsatsningar, t ex kompetensutveckling i besöksnäring och industri
- Region Västmanlands omställningsstöd till företag
- Etablering av Västmanlands kompetensportal på Region Västmanlands webb
- Snabbare betalningar av fakturor som stöd till mindre lokala företag och samhällskritiska leverantörer.
- Företagsstöd - olika former av finansiering på regional, nationell och EU-nivå.
- Kultur och föreningsbidrag

Här finns Region Västmanlands samlade stödinsatser för länet näringsliv och arbetsmarknad.
https://regionvastmanland.se/utveckling/foretagare-och-covid-19/

Här finns Region Västmanlands lägesrapporteringar för länets näringsliv och arbetsmarknad.
https://regionvastmanland.se/uppdateringar-fran-region-vastmanland-om-covid-19/aktuellt-lage-i-vastmanland/

Kontaktpersoner:

Maria Linder
Regional utvecklingsdirektör.
Regionala utvecklingsförvaltningen. Region Västmanland
Tel. 021-17 65 73
E-post: maria.linder@regionvastmanland.se

Christer Alzén
Verksamhetschef Näringsliv. Region Västmanland
Tel: 021-481 82 73
E-post: christer.alzen@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.