2022-12-08 17:23Pressmeddelande

Start före jul: Mobil läkare dagtid samt utökad avancerad hemsjukvård  

För att möta vårdplatsbristen startar regionen redan före jul försök med mobil läkarenhet dagtid, samt utökar den avancerade hemsjukvården. Och i början av 2023 öppnas en särskild avdelning för äldre med stort omvårdnadsbehov. Dessutom vill regionen införa nya arbetssätt för att undvika att vårdplatsproblemen överhuvudtaget uppstår.  

Vi behöver öka takten med att införa nya snabba och standardiserade arbetssätt, ta bort onödiga arbetsuppgifter och samarbeta mer över organisatoriska gränser, såväl inom regionen som mellan regionen och kommunerna 

– 

så att medarbetarna räcker till. Det är ett genomgående tema i vår regionplan. Vårdplatserna ska räcka till för de som behöver vara på sjukhus, säger Malin Gabrielsson (KD), regionråd med ansvar för specialistsjukvård.  

En orsak till vårdplatsbristen är att många äldre personer med flera sjukdomar kan behöva snabba medicinska bedömningar när hälsotillståndet försämras. Men idag är det inte alltid möjligt för en familjeläkare att göra akuta hembesök, och det kan även vara svårt för sjuksköterskan i kommunen att få kontakt med en läkare – vilket leder till att patienten ofta måste åka till akutmottagningen för en bedömning.  

För att öka möjligheten att få en akut läkarbedömning i hemmet startar ett försök redan före jul i år med en mobil läkarenhet dagtid, som ett komplement till den mobila familjeläkarenhet som finns tillgänglig under kvällar och helger, berättar Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.  

Mer vård kan ges i hemmet  

Avancerad hemsjukvård innebär att flera vårdinsatser som idag görs på sjukhus istället skulle kunna ske i hemmet, till exempel intravenös behandling med antibiotika. Idag bedrivs avancerad hemsjukvård främst inom barnsjukvården samt inom den palliativa vården. Men fler patientgrupper skulle kunna omfattas.  

Patienter som i övrigt klarar sig själva kan då få bättre livskvalitet samtidigt som vi frigör resurser på sjukhuset. Därför utökas den avancerade hemsjukvården på försök, med start före jul i år, säger Lars Almroth.   

Äldres behov i centrum för ny avdelning  

Vecka 2 öppnas en ny vårdavdelning på sjukhuset i Västerås. Målgruppen är sköra äldre, med ett flertal kroniska sjukdomar och ett stort omvårdnadsbehov i samband med infektion eller försämring av grundsjukdomen. Dessutom behöver de ofta annan hjälp, till exempel med insatser från kommunerna.   

Den nya avdelningen blir möjlig tack vare att vi kan använda delar av ett nytt prestationsbaserat statsbidrag för vårdplatser, säger Malin Gabrielsson.   

Bli mer attraktivt jobba i vården  

Utöver satsningarna som startar vid årsskiftet 2022-2023 satsar regionen på kompetensutveckling och utvecklat ledarskap som ett led i att motverka vårdplatsbristen. Ett helt nytt sätt att bedriva dygnet runt-verksamhet ska tas fram, genom att bland annat se över arbetsrutiner, arbetssätt, dokumentation, bemanning och ersättning. 

Vi kan inte lösa vårdens utmaningar genom att personalen springer snabbare. Vi måste jobba smartare och mer hållbart, vilket också är en rekryteringsfråga. En del av bristen på vårdplatser beror på bristen på personal. Det måste bli mer attraktivt att jobba i vården, avslutar Lars Almroth. 

För mer information:

Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör
Telefon: 021 - 17 40 40

Malin Gabrielsson (KD), regionråd med ansvar för specialistsjukvård
Telefon: 021 - 17 40 55

malin.gabrielsson@regionvastmanland.se


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.