2023-01-31 14:00Pressmeddelande

Stark arbetsmarknad bidrar positivt till regionens bokslut

I bokslutet för 2022 redovisar Region Västmanland ett verksamhetsresultat på 367 miljoner kronor. Det är 150 miljoner kronor högre än budgeterat, främst tack vare ökade skatteintäkter och extra statsbidrag.

Omvärldsläget 2022 präglades av hög inflation, räntehöjning och kraftig börsnedgång till följd av pandemi, energikris och krig i Ukraina. Region Västmanlands verksamhetsresultat blev 150 miljoner kronor högre än budgeterat. Det förklaras främst av ökade skatteintäkter tack vare starkare arbetsmarknad än förväntat och extra tillskott från staten.

Samtidigt gör den kraftiga nedgången på börsen att regionens resultat efter finansiella poster blev negativt: - 370 miljoner kronor. Det innebär att regionen inte helt når de finansiella målen.

Trots börsnedgången är regionens finansiella ställning fortsatt god, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Andersson Elfgren (M). – Men vi behöver fortsätta vårt arbete med prioriteringar, tidiga insatser och mer fokus på våra kärnuppdrag, för att långsiktigt klara våra ekonomiska åtaganden.

För kommande år är utsikterna betydligt sämre. Utöver höga nivåer på priser och räntor har inflationen stor påverkan på regionens pensionsskuld. I Regionplan 2023–2025 budgeterar regionen negativt resultat för både 2023 och 2024. Situationen är densamma i flertalet regioner. Utöver inflationen finns andra utmaningar såsom brist på arbetskraft, en befolkningsstruktur med fler äldre med stort vårdbehov, kostnadsökningar inom kollektivtrafiken och ett fortsatt stort ekonomiskt underskott inom hälso- och sjukvården.

Under pandemiåren har regionen haft extra starka verksamhetsresultat, säger ekonomidirektör Katarina Simert. – För att trygga välfärden långsiktigt behöver vi hålla oss hårt till budgetramarna och fortsätta att ställa om till framtidens hälso- och sjukvård och utveckla nya arbetssätt och tjänster.

Bokslutsrapporten är en första presentation av regionens bokslut från ett övergripande ekonomiskt perspektiv. I kommande årsredovisning som fastställs av regionfullmäktige i april 2023 kommer en mer fördjupad ekonomisk analys och en redovisning av hur regionen uppfyllt sina mål och uppdrag.

Kontakt

Mikael Andersson Elfgren (M), regionstyrelsens ordförande
072-246 69 16

Katarina Simert, ekonomidirektör
021-17 45 42, 076-117 17 04Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.