2015-08-25 09:00Pressmeddelande

​Skillnader inom länet i elevers hälsa

null

90 procent av niondeklassarna i Surahammar anser att de mår bra medan endast 67 procent av eleverna i Norberg svarar att de har god hälsa. Samtidigt fortsätter skillnaden mellan killars och tjejers hälsa att växa.

Det visar en ny rapport om resultatet från ungdomsundersökningarna Liv & hälsa ung som landstingen i Västmanland, Uppsala, Sörmland och Örebro gjort gemensamt. Rapporten omfattar elever i årskurs nio i de fyra länen.

- Hur en person upplever sitt allmänna hälsotillstånd är givetvis viktigt, dels eftersom det säger något om hur vederbörande mår för stunden, och dels därför att studier visat att självskattad hälsa ger en god fingervisning om framtida hälsostatus, säger epidemiolog Fredrik Söderqvist.

Rapporten visar att den självskattade hälsan i de fyra länen totalt sett är likartad. Färre tjejer än killar svarar att de mår bra. I Västmanland uppger drygt 69 procent av tjejerna att de mår bra eller mycket bra jämfört med 87 procent av killarna. Jämfört med undersökningen 2012 har andelen tjejer som mår bra eller mycket bra minskat med 7,5 procentenheter medan resultatet för killarna är oförändrat.

Rapporten visar samtidigt att det är betydande skillnader inom respektive län. I Västmanland finns till exempel högst andel elever som anger att de mår bra i Surahammar (90 procent) och lägst i Norberg (67 procent).

Viktiga skyddsfaktorer för det allmänna hälsotillståndet är framtidstro, skoltrivsel, tillit till föräldrar, god sömn och goda kamratrelationer. I Västmanland svarar åtta av tio elever att de trivs i skolan. Högst är trivseln i Surahammar (85 procent) och lägst i Arboga (75 procent). Överlag ser niondeklassarna ljust på framtiden. Optimismen är i Västmanland något högre bland killarna (86 procent) jämfört med tjejerna (78 procent). Störst är optimismen i Skinnskatteberg (93 procent – högst bland alla kommuner).

- Det är tydligt att vi måste fortsätta jobba för en god hälsa hos länets alla ungdomar, med ett särskilt fokus på de unga tjejerna. Det här arbetet behöver vi göra tillsammans med alla aktörer i samhället, inte minst kommunerna, eftersom skolan har en nyckelroll för ungdomars hälsa, säger Pernilla Rinsell, landstingsråd (MP).

Läs mer i rapporten Liv & hälsa ung i Mellansverige som finns att ladda hem här: www.ltv.se/lhu2014

För mer information kontakta:

Pernilla Rinsell, landstingsråd (MP) med ansvar för folkhälsofrågor
021-17 43 57

Fredrik Söderqvist, epidemiolog
021-17 46 70


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl