2021-01-18 09:58Pressmeddelande

Så utvecklas slutenvården i vuxenpsykiatrin i Västmanland

De senaste tre åren har vuxenpsykiatrin i snitt endast haft 75 procents beläggning på sina sex avdelningar. Genom att dra ner till fem avdelningar sparar psykiatrin 15 miljoner årligen samtidigt som det ger möjligheter till andra satsningar, som att utveckla vården för äldre patienter.

- All tillsvidareanställd personal blir kvar. Däremot är avsikten att minska på inhyrda resurser och kortare vikariat. Samtidigt utvecklar vi verksamheten, säger verksamhetschef Joakim Pettersson.

Sedan 2019 finns ett sparbeting på all verksamhet i Region Västmanland. Joakim Pettersson menar dock att man inte per automatik kan likställa kostnader med kvalitet.

- Det är ju inte försvarbart att vi upprätthåller sex avdelningar som i snitt endast är belagda till tre fjärdedelar, med allt vad det innebär i form av överflödiga kostnader, säger han.

Framåt sommaren upphör avdelning 94 och istället förtätas verksamheten med tre vårdplatser på avdelning 91 och två platser på avdelning 96 och 97. Avdelning 95 utökas med upp till fem vårdplatser.  På avdelningarna 93 PIVA förblir antalet vårdplatser oförändrat.  Sammantaget minskar antalet fasta vårdplatser endast med tre, men det finns möjlighet till två extra vårdplatser om så skulle behövas. När förändringen är genomförd har vuxenpsykiatrin i Västmanland sammanlagt 66 jämfört med nuvarande 67 vårdplatser - varav två av dessa är extraplatser.

Nuvarande avdelning 95 flyttas till lokalerna där 94:an funnits och får särskild inriktning mot äldrepsykiatri, 65 år och äldre, samt mot patienter som lider av depression – men inte är utåtagerande.

- Antalet äldre ökar, och den psykiska ohälsan i denna grupp är relativt stor. Region Västmanland har tidigare inte haft en specialiserad äldrepsykiatrisk verksamhet. Genom att fokusera våra resurser hoppas vi att kunna erbjuda bättre vård för denna grupp.

Förändringarna har riskanalyserats tillsammans med berörda fackliga organisationer enligt den vedertagna modellen inom Region Västmanland. Patientsäkerheten förstärks genom att bland annat se över och vidareutveckla kriterier för inläggning. Patientsäkerhet handlar även om att utveckla den slutna vården. Detta kommer bland annat att ske genom utbildningsinsatser och att se över det vårdinnehåll som erbjuds patienter som är i behov av sluten psykiatrisk vård.

Inget av Vuxenpsykiatrins tidigare uppdrag inom den slutna vården kommer att försvinna.

- Det handlar om att rätt vård ges vid rätt tillfälle och till rätt patient, avslutar Joakim Pettersson.

För mer information:

Joakim Pettersson

Verksamhetschef, Vuxenpsykiatri, 

Region Västmanland

Telefon: 021- 17 43 39

 


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.