2018-03-28 11:29Pressmeddelande

Så påverkar EU:s regionalpolitik Västmanland

null

Vilket värde har EU:s regionalpolitik och finansiering från strukturfonder för Västmanland och grannregionerna i Östra Mellansverige? Den frågan var i fokus under en gemensam konferens i Norrköping under tisdagen. Konferensen ingår i EU-kommissionens initiativ "Europe in My Region".

Konferensen om EU:s regionalpolitik, även kallad sammanhållningspolitiken, anordnades tisdag 27 mars av de fem regionerna inom Östra Mellansverige: Region Östergötland, Region Örebro län, Regionförbundet Sörmland, Region Västmanland och Region Uppsala. Konferensen samlade representanter från regionala och nationella aktörer, liksom från EU-kommissionen. Under dagen fick de ta del av resultat från några av alla de satsningar som gjorts på lokal och regional nivå i Östra Mellansverige med hjälp av EU:s fonder.

Över 100 projekt finansieras med 1,5 miljard kronor från Östra Mellansveriges strukturfondsprogram mellan år 2014 och 2020. När regionernas medfinansiering räknas in uppgår den totala investeringen till 2,5 miljarder kronor.

Fler företag tar del av den gemensamma innovationskapaciteten

Projektet ÖMS3, Smart specialisering, är ett av dessa. ÖMS3 jobbar för lösningar på globala utmaningar inom energi, livsmedel, vård och omsorg och industrins utveckling genom att samla de styrkor som finns i Östra Mellansverige. Satsningen har skapat bättre förutsättningar för företagen och regionernas tillväxt genom att fler företag får tillgång till den gemensamma innovationskapaciteten.

– Vi måste ta matchen som leder till att näringslivet och samhället utvecklas vad gäller ny kompetens, affärstänkande och teknik – och det kräver samverkan. Där är EU:s fonder ett kraftfullt verktyg, som kan verka mellan regioner, branscher och kompetenser för att säkerställa att Östra Mellansverige fortsätter vara en av Europas mest innovativa och utvecklade regioner, säger Mikael Hjorth, projektledare för ÖMS3 och utvecklingsledare i Region Västmanland.

Fler elever ska klara av skolan

Projektet #jagmed riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som riskerar utanförskap och har som mål att minska studiemisslyckanden och att alla elever ska kunna lämna skolan med godkända resultat. Totalt har 7 000 unga kvinnor och män nåtts av projektet.

Om bemötande som gjort skillnad mellan att tvivla eller tro på sig själv, vuxna och skolan och om utvecklingsarbeten som gett resultat berättade Lasse Jonsson från Region Östergötland, huvudprojektledare för #jagmed.

Sammanhållningspolitik som strategi för framtiden

Dagen innehöll också framtidsutblickar med paneldiskussioner kring vilka utmaningar regionerna vill att strukturfonderna ska fokusera på och vad som behöver förändras för att nå ännu bättre resultat. Det var också flera inlägg kring EU:s kommande långtidsbudget, där EU kommissionen ska presentera ett förslag i maj.

Deltagarna poängterade att sammanhållningspolitiken även fortsättningsvis ska vara en framåtsyftande strategi för att skapa innovation, konkurrenskraft och hållbar tillväxt i Europa. 

För frågor, kontakta:

Mikael Hjorth, utvecklingsledare i Region Västmanland och projektledare för ÖMS3
mikael.nilsson.hjorth@regionvastmanland.se eller 021-481 82 75

---------------------------------------------------------------

Fakta om strukturfonder

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverige och utgå från regionens strategier för hur regionen ska utvecklas.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-10-01-strukturfonds-programmet-for-ostra-mellansverige.html

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden, ESF, finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet. Projekten kan exempelvis arbeta med frågor som rör personer från 15 år och uppåt och deras väg till arbetslivet. Det kan också handla om att gå vidare i arbetslivet genom att byta arbete eller arbetsuppgifter, bli stärkt genom ny kunskap eller inom helt nya områden.

https://www.esf.se/sv/Min-region/Ostra-Mellansverige/

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl