2021-02-17 15:00Pressmeddelande

Regionpriser för arbetsmiljö, patientsäkerhet och miljö

Tre verksamheter inom Region Västmanland uppmärksammades på regionfullmäktige den 16 februari för sina insatser inom skilda områden under 2020. Bröstenheten tilldelades miljöpriset. Säkerhetsnålen för patientsäkerhetsarbete gick till Operationskliniken, intensivvårdsavdelningen. Medicinkliniken fick motta arbetsmiljöpriset Solrosen.

Miljö
Bröstenheten belönades för sin studie om SPIO, super-magnetisk järnoxid, för bröstcancerdiagnostik. Studien visar hur SPIO kan identifiera portvaktskörteln vid bröstcancerdiagnostik, istället för att använda isotop på nuklearmedicin. Det är ett nytänkande där man uppnår såväl miljö som effektivitetsvinster i verksamheten.

Metoden leder till en effektivare vårdprocess och färre vårdbesök för patienten, samt mindre behov av anestesiresurser - vilket i sin tur leder till minskad miljö- och klimatpåverkan. Det handlar om minskad energianvändning, färre transporter och minskad användning av anestesigaser. SPIO minskar även användningen av radioaktiva isotoper och undanröjer därmed miljörisker.

Eftersom Bröstenhetens studie fått spridning såväl nationellt som internationellt ges även positiva miljö- och klimateffekter utanför Region Västmanland.

Patientsäkerhet
Operationskliniken, intensivvårdsavdelningen tilldelades priset Säkerhetsnålen för sitt arbete i samband med uppbyggnaden av en ny avdelning med anledning av pandemin.

Från motiveringen:
” Att bygga upp en ny avdelning där de allra svårast sjuka patienterna med en ny smittsam sjukdom ska vårdas med mycket höga krav på vårdhygien, och med medarbetare med nya arbetsuppgifter och nya kollegor, är en utmanande och krävande uppgift. Intensivvårdsavdelningen har med en oändlig kraft, kollegialitet, förändringsbenägenhet, engagerad ledning och en god säkerhetskultur eftersträvat adekvat kunskap och kompetens för en god och säker vård för de allra svårast sjuka patienterna.”

Arbetsmiljö
Medicinkliniken fick region Region Västmanlands arbetsmiljöpris för sin snabba omställning av arbetsmiljöarbetet i pandemin. Kliniken lade tidigt fokus på närvarande ledarskap ute i verksamheten, ökad delaktighet hos medarbetare och regelbundna möten tillsammans med berörda skyddsombud.

Medarbetarna involverades i arbetsmiljöarbetet, till exempel genom daglig inventering av eventuella brister och tillbud i arbetsmiljön. Mycket tid har lagt på att säkerställa att medarbetare har rätt kunskap, information och rutiner för att minska risken för ohälsa i medarbetargruppen.

Kontakt pristagare, miljö
Staffan Eriksson, överläkare Kirurgkliniken
staffan.eriksson@regionvastmanland.se
021- 17 37 86

Maria. Hansson, enhetschef Bröstenheten
maria.a.hansson@regionvastmanland.se

Kontakt pristagare, patientsäkerhet
Håkan Scheer, verksamhetschef, Operationskliniken
hakan.scheer@regionvastmanland.se
021-17 57 01

Kontakt pristagare, arbetsmiljö
Milena Sundstedt. Verksamhetschef, Medicinkliniken
milena.sundstedt@regionvastmanland.se
021-17 37 04Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.