2018-03-28 15:50Pressmeddelande

​Regionen minskade miljö- och klimatpåverkan

null

  • Den totala energiförbrukningen minskade med 7 000 megawattimmar och kostnaderna med 5,5 mkr.
  • Utsläppen med lustgas minskade med 65 procent, från 5,1 till 1,8 kg/invånare.
  • Tjänsteresorna med egen bil minskade från 17 till 12 mil per anställd.
  • Mängden avfall minskade med 240 ton och kostnaderna med 900 000 kr.

Det är några konkreta resultat som framgår av redovisningen av Region Västmanlands miljöpolitiska program 2013 - 2017.

– Redovisningen visar att miljöprogrammet bidragit till att regionen minskat miljö- och klimatpåverkan samt ökad medvetenhet och förtroende för miljöarbetet. Den enskilt viktigaste åtgärden under perioden var att regionen 2015 blev miljöcertifierad enligt standarden ISO 14001:2004, säger regionrådet Andreas Porswald (MP).

Resultatet visar att nio av sexton delmål är uppnådda. Ett delmål är nästintill uppnått och sex delmål har inte uppnåtts. Målen för energi, biogas och utbildning har varit särskilt svåra att uppnå.

- Miljöprogrammet har också lyft hälsoaspekterna för våra invånare och minskade utsläpp till miljön. Det är mycket glädjande att antibiotikaförskrivningen minskat i regionen, säger Andreas Porswald.

Några fler resultat av miljöarbetet under perioden 2013 – 2017:

  • Andelen ekologiska livsmedel ökade från 18 till 44 procent.
  • Antibiotikaförskrivningen minskade från 315 till 278 recept per 1 000 invånare.
  • 54 procent av regionens medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning.

För mer information kontakta:

Andreas Porswald (MP), regionråd
021-17 45 35

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl