2021-03-11 12:15Pressmeddelande

Region Västmanland växlar upp stödet för hållbar omställning i näringslivet

Med projektet Omställning Västmanland ska Region Västmanland i dialog med näringslivsfrämjande aktörer stötta länets företag att integrera hållbarhet i sina verksamheter.

Det finns ett behov av mer kompetens i hållbarhetsfrågor hos företag generellt och starkare incitament att ställa om verksamheten i en hållbar riktning för att vi ska ha en chans att nå hållbarhetsmålen.

Vi har genomfört en behovsanalys och undersökt vad det näringslivsfrämjande systemet i länet behöver för att kunna växla upp stödet till företagen ännu mer vad gäller hållbarhet. Nu ska vi ta fram konkreta insatser som svarar upp mot de identifierade behoven, säger Maria Lidberg, projektledare Omställning Västmanland, Region Västmanland.

Behovsanalysen bestod av djupintervjuer med 24 olika främjarorganisationer i länet. Samtliga främjare uppfattar att företag i länet har behov av rådgivning och konkreta insatser för att utveckla eller ställa om idéer i en hållbar riktning. Samtidigt behöver det bli tydligare för företagen varför det är viktigt att ställa om och vilka möjligheter det medför. För att möta detta dilemma efterfrågas en tydlig färdplan och höjd kompetens, både utveckling av den egna kompetensen och tillgången till experter i olika avseenden.

Inom ramen för projektet ska det nu byggas upp en plattform för hållbar omställning. Där ska länets näringslivsfrämjande aktörer genom utbildning, nätverk och metodstöd kunna stärka förmågan att arbeta med hållbarhet. Dialogforum och nätverk blir också viktiga ingredienser, där aktörer kan lära av varandra och hitta synergier.

Andra viktiga delar som efterfrågas är tydlig styrning och finansiering för hållbar omställning. Viktiga delar av projektet Omställning Västmanland som svarar mot de behoven är att den näringslivsstrategi för regionen som nu tas fram och de stöd som delas ut av Region Västmanland ska hållbarhetsäkras.

Näringslivet har en väldigt viktig roll i att hitta lösningar på våra stora samhällsutmaningar, så som klimatfrågan och den sociala sammanhållningen, säger Christer Alzén, verksamhetschef näringsliv, Region Västmanland.

Om Projektet

Projektet Omställning Västmanland drivs av Region Västmanland och finansieras av Tillväxtverket. Syftet är att stärka förmågan att arbeta för en hållbar utveckling i länets näringsliv. Projektet genomförs i dialog med länets näringslivsfrämjande aktörer och löper från våren 2020 till september 2022.

Projektets webbsida

Behovsanalysen - rapporten

Kontaktuppgifter:

Maria Lidberg Projektledare Omställning Västmanland
Tel. 021-48 18 306
E-post. maria.lidberg@regionvastmanland.se

Christer Alzén Verksamhetschef Näringsliv
Tel. 021-481 82 73
E-post. christer.alzen@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.