2019-09-30 09:00Pressmeddelande

Psykiskt välbefinnande är vanligt bland äldre

Drygt hälften av de som är 70 år eller äldre anser att deras hälsa är god. Men andelen med god hälsa minskar med stigande ålder.
Det visar rapporten Äldres liv & hälsa i Mellansverige 2017 där 13 000 personer som är 70 år eller äldre har svarat på frågor om levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande.

- Det är glädjande att flertalet äldre tycker att deras hälsa är god. Samtidigt är det angeläget att fortsätta arbetet med främja goda livsvillkor så att fler kan leva ett hälsosammare liv. Genom att minska tobaksbruket, få fler att motionera och äta hälsosammare mat även bland äldre kan stora folksjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, KOL och diabetes minska, säger regionrådet Barbro Larsson (C).

Rapporten lyfter fram ett antal faktorer som bidrar till god hälsa; god aptit, fysik aktivitet, om man känner sig säker och trygg i sitt bostadsområde och har tillit till andra människor.

Faktorer som har en stark negativ koppling är bland annat att behöva hjälp att klara sin vardag, att besväras av ensamhet, att ha blivit nedlåtande behandlad och att ha ekonomiska svårigheter.

- Resultaten överensstämmer väl med tidigare identifierade fyra hörnpelare för ett gott åldrande: social gemenskap, delaktighet/meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor, säger folkhälsoanalytiker Jim Lindström.

Rapporten visar vidare att vårdbesök är vanliga i gruppen, varannan äldre har besökt vårdcentral de senaste tre månaderna. Läkemedelsbruket är också högt, nio av tio använder receptbelagda läkemedel.

Den vanligaste långvariga sjukdomen är högt blodtryck som drabbar varannan man och kvinna.

Hörselnedsättning är den vanligaste funktionsnedsättningen, fler än varannan äldre har lätta eller svåra problem att höra ordentligt.

Jämfört med yngre har de äldre i genomsnitt hälsosammare levnadsvanor. De röker och dricker alkohol i mindre utsträckning, även om andelen riskkonsumenter av alkohol bland äldre har ökat de senaste åren.

Andra resultat ur rapporten:

- Äldre med eftergymnasial utbildning har bättre hälsa än äldre med lägre utbildning.

- Nio av tio känner sig trygga i sitt bostadsområde.

- Åtta av tio bedöms ha gott psykiskt välbefinnande.

- Två av tio kvinnor och en av tio män besväras av ensamhet någon gång i veckan eller oftare. Detta är vanligare bland ensamboende än bland dem som bor med partner.

- Nästan två av tio har fetma.

- De som är födda utanför Norden har i högre utsträckning ekonomiska svårigheter.

Mer information om undersökningen finns på Region Västmanlands webbplats:
regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-uppdrag/vardsamverkan/folkhalsa2/Rapporter-och-material/

Kontaktpersoner:

Jim Lindström, folkhälsoanalytiker
021-481 83 32, jim.lindstrom@regionvastmanland.se

Barbro Larsson (C), regionråd
021-17 41 86

 


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.