2019-01-24 11:46Pressmeddelande

Positivt resultat för regionen

Region Västmanland redovisar ett resultat på 215 miljoner kronor för 2018. Resultatet är bättre än budget tack vare högre statsbidrag, bättre finansnetto samt överskott i regionstyrelsens anslag.

- Vi gör ett starkt resultat för 2018 och klarar två procent-målet - den nivå som ekonomin ska ligga på för att klara kommande investeringar, återbetalning på lån och pensionsåtagande. Jämfört med många regioner i landet ligger vi bra till, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

- Samtidigt ser vi att den demografiska utvecklingen kommer att öka behovet av välfärdstjänster i snabbare takt än skatteunderlaget. Därtill väntar stora investeringar framöver, bland annat i ett nytt akutsjukhus. Sammantaget kommer det ställa ännu högre krav på vår förmåga att utveckla och effektivisera tjänster och arbetssätt för att dämpa kostnadsutvecklingen.

Det positiva resultatet innebär att regionens ekonomiska ställning förbättrades. Bland annat kunde låneskulden minskas med 100 miljoner kronor till 300 miljoner kronor.

Några förvaltningar redovisar ett underskott 2018, främst Västmanlands sjukhus (-329 miljoner kronor) till följd av hög kostnadsutveckling. Underskott i sjukhusvården är inte unikt för Västmanland utan en utmaning för flertalet regioner. Ett glädjeämne är att de regiondrivna vårdcentralerna gick med ett mindre överskott.

Bokslutsrapporten är en första presentation av bokslutet. I årsredo­vis­ningen, som fastställs av regionfullmäktige i april, finns verk­samhetsredo­visning och fördjupad ekonomisk analys.

För mer information kontakta:

Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande
021-17 46 77, 070-513 00 18

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl