2019-05-06 13:08Pressmeddelande

Ny terapiform kan hjälpa de svårast psykiskt sjuka

Mårten Tyrberg, psykolog och doktorandMårten Tyrberg, psykolog och doktorand

En ny terapiform, kallad ACT, skulle kunna förbättra vården för svårt sjuka som vårdas inom psykiatrin. Det visar Mårten Tyrberg, psykolog inom vuxenpsykiatrin i Västerås, i en ny doktorsavhandling.

- För mig är det logiskt att de svårast sjuka ska få den bästa behandlingen. Så är det tyvärr inte i allmänhet inom psykiatrin. Terapeutiska behandlingar ingår normalt inte i vården, beroende på bland annat patienternas svåra tillstånd och komplexiteten på själva vårdmiljön med snabba in- och utskrivningar, underbemanning och hög andel hyrpersonal, säger han.

- I min avhandling har jag velat undersöka om det är möjligt att brett införa en ny KBT-baserad terapimodell som ett komplement till traditionell behandling, främst medicinering, i den psykiatriska heldygnsvården.

Terapimodellen heter Acceptance & commitment therapy (ACT) och går i korthet ut på att patienten ska lära sig vara flexibelt närvarande i nuet för att trots påträngande symtom lättare kunna leva det liv man vill. Modellen är en variant av kognitiv beteendeterapi (KBT) och har visat sig fungera på flera olika psykiatriska tillstånd.

- En av de centrala processerna i ACT är öppenhet. Det kan handla om att patienter ska träna sig att acceptera sina symtom, exempelvis påträngande röster.

Mårten Tyrberg lät i en av sina studier en grupp patienter med psykosdiagnos få två sessioner ACT under tiden de vårdades på Psykiatricentrum i Västerås. Jämfört med kontrollgruppen som fick sedvanlig vård, visade dessa patienter en lägre risk för återinläggning.

Han lät även en personalgrupp genomgå utbildning i en skräddarsydd variant av ACT för att på så sätt indirekt hjälpa patienterna. Utvärderingen visar att personalen bedömde att modellen var användbar för att exempelvis hantera patienters lidande och handskas med sin egen stress.

- Sammanfattningsvis visar avhandlingen att det är möjligt att införa ACT-behandling både för patienter och personal på en typisk heldygnsavdelning. Men samtidigt visar min forskning på de utmaningar som finns i den komplexa miljö som en psykiatrisk vårdavdelning är, både vad gäller hur behandlingen bedrivs och hur den kan utvärderas, säger Mårten Tyrberg.

Hans forskningsprojekt är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Centrum för klinisk forskning vid Region Västmanland. Han lägger fram avhandlingen "Bringing psychological treatment to the psychiatric ward" den 10 maj vid Stockholms universitet. Opponent är professor Gillian Haddock, The University of Manchester.

För mer information kontakta:

Mårten Tyrberg, psykolog och psykoterapeut
021-17 43 73, marten.tyrberg@regionvastmanland.se


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid vardagar kl. 08-16.30, kontakta Kommunikatör i beredskap.