2016-10-26 15:45Pressmeddelande

​Landstinget ska leda utvecklingen i länet

null

Den 1 januari 2017 tar landstinget över ansvaret för den regionala utvecklingen i Västmanland från länsstyrelsen. Vid mötet på onsdagen behandlade landstingsstyrelsen två ärende som berör frågan.

Dels godkändes en avsiktsförklaring mellan länsstyrelsen och landstinget om överföring av det regionala utvecklingsansvaret.

De uppgifter som går över till landstinget är:

  • Ansvaret för det regionala utvecklingsprogrammet – strategin för länets långsiktiga utveckling.
  • Ansvaret för regional transportinfrastruktur.
  • Fördelning av statliga kulturanslag.
  • Användning av regionalpolitiska och andra statliga utvecklingsmedel.

– Det breddade uppdraget innebär att landstinget får ett tydligare ansvar att leda utvecklingen i länet, säger landstingsrådet Karin Thorborg (V).

– Med det regionala ansvaret kan vi fortsätta utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken vilket är en viktig del i miljöarbetet, säger landstingsrådet Andreas Porswald (MP).

I praktiken innebär övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret att medarbetarna som arbetar med dessa frågor på länsstyrelsen (16 årsarbetare) kommer att erbjuds anställning i landstinget.

Därutöver kommer samtliga medarbetare vid Västmanlands kommuner och landsting, VKL, att erbjudas anställning i landstinget.

Det andra ärendet som landstingsstyrelsen behandlade gällde namnfrågan, som återremitterades på landstingsfullmäktiges möte i juni. Landstingsstyrelsen beslutade åter att ställa sig bakom att Landstinget Västmanland den 1 januari 2017 byter namn till Region Västmanland.

– Landstinget är starkt förknippat med vård. I och med övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret får organisationen en bredare roll med tydligt ansvar att leda utvecklingen i länet i nära samverkan med kommunerna, länsstyrelsen och näringslivet. Namnbytet till Region Västmanland markerar den nya och mer omfattande rollen, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Mot beslutet om namnbyte reserverade sig M,L,KD, C och SD.

Den 23 november behandlar landstingsfullmäktige frågan om namnbyte.

För mer information kontakta:

Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande
021-17 46 77

Karin Thorborg (V), landstingsråd
021-17 46 84

Andreas Porswald (MP), landstingsråd
021-17 45 35


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl