2022-06-21 11:37Pressmeddelande

Kultur på skoltid – mål för framtida garanti

Länets barn och unga ska kunna ta del av kultur på skoltid. Det är målet med den kulturgaranti som Region Västmanland utvecklar tillsammans med kommunerna och övriga aktörer inom ramen för regional kulturplan 2023-2026. Enligt planen ska även kulturskolorna i Västmanland stärkas.

Tanken med en kulturgaranti för barn och unga är att de ska få möjlighet att uppleva kultur på skoltid så att upplevelsen knyts ihop med undervisningen. Det kan exempelvis handla om teater eller museibesök, säger Lena Karlström, kulturchef i Region Västmanland.

En plan med stort barn- och ungdomsfokus

Eftersom skolan är ett kommunalt ansvar blir det regionens uppgift att samordna och delfinansiera en framtida kulturgaranti i länet. När exakt i tiden en sådan garanti kan vara på plats är dock för tidigt att säga – men intentionen är klart utsagd i planen. Förutom kommunerna ingår även andra aktörer i i utvecklingsarbetet, som till exempel teatrar, muséer etc.

Den regionala kulturplanen för åren 2023-2026 har stort barn- och ungdomsfokus, vilket också innebär att regionen bidrar till att länets kommunala kulturskolor kan ha en långsiktig samverkan. Det gäller samordning så att kulturskolor i länet får stöd med exempelvis kompetensutveckling – det kan vara att den enda trumläraren i en liten kommun utvecklar sig tillsammans med kollegor i andra kommuner. Och dessutom ska kulturskolornas elever få större möjlighet att mötas över kommungränserna.

När den regionala kulturplanen togs fram genomfördes dialoger med barn och unga. De unga som sommarjobbade på muséerna på Karlsgatan i Västerås fick i uppdrag att under arbetstid föra dialog om sina drömmar om kulturen i Västmanland. Och under hösten 2021 genomfördes dialoger i samverkan med föreningen Youth 2030 Movement på fem fritidsgårdar i länet där unga fick berätta om sina kulturdrömmar, säger Lena Karlström.

Välmående, tillgängligt och skapande

Den regionala kulturplanen antogs av regionfullmäktige den 14 juni och är Region Västmanlands plan för vad regionen ska utveckla inom kulturområdet tillsammans med olika samarbetspartners. Tre prioriterade målområden har pekats ut:

  • Kultur i ett välmående Västmanland
  • Ett tillgängligt kulturliv i Västmanland
  • Ett skapande Västmanland

Planen anger inriktning, prioriteringar och mål – samt är underlag för regionens ansökan hos Statens Kulturråd om statsbidrag för regional kulturverksamhet.

Samverkan är grundläggande för att kulturlivet ska utvecklas. Därför är jag väldigt glad att vi gemensamt arbetat fram den nya regionala kulturplanen i ett brett samarbete där regionen tillsammans med länets kommuner, kulturverksamheter, civila samhället, professionella kulturskapare och övriga delar av kulturlivet deltagit, säger Agne Furingsten, regionråd (L) med ansvar för kultur, folkbildning, forskning och innovation.

Kulturplanens målområden är kopplade till de nationella kulturpolitiska målen samt Agenda 2030. Planen har även utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter som betonar barns och ungas rätt att uttrycka sina åsikter och att få vara delaktiga i frågor som rör barn och unga.

 Kontakt

Agne Furingsten
Regionråd (L) med ansvar för kultur, folkbildning, forskning och innovation
E-post: agne.furingsten@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 50 54

Lena Karlström
Kulturchef, Region Västmanland
E-post: lena.karlstrom@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 34 53

Fakta Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet som genom att främja, följa upp och fördela bidrag till kultur är med och förverkligar nationell kulturpolitik. Kulturrådet arbetar för att utveckla Sveriges kulturliv i hela landet och internationellt.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.