2022-06-13 15:24Pressmeddelande

Klimatsmart satsning: Bättre för Mälarsjöfarten tack vare ny Hjulstabro

En statlig satsning om 400 miljoner kronor på en ny Hjulstabro ger bättre förutsättning för Mälarsjöfarten – och därmed klimatsmartare godstrafik. Det framgår av den nationella planen för transportinfrastruktur för åren 2022–2033. Däremot saknas flera av de övriga åtgärder som Region Västmanland hade önskat.

Då en ny Hjulstabro är en förutsättning för att utveckla Mälarsjöfarten, och därmed minska klimatpåverkan för godstransporter, är det mycket positivt att regeringen lyssnat på oss och nu valt att inkludera denna självklara åtgärd i den nationella planen, säger Magnus Ekblad, regionråd (C) med ansvar för regional utveckling.

Önskar omedelbara förbättringar på Mälarbanan och Svealandsbanan

Det var den 13 juni som regeringen offentliggjorde innehållet i den nationella planen för transportinfrastruktur för planperioden 2022-2033. Totalt anslås 881 miljarder kronor för att underhålla, bygga ut och utveckla den svenska transportinfrastrukturen de kommande tolv åren. Satsningarna ska bidra till ökad tillgänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, ökad sammanhållning i landet, förbättrad konkurrenskraft och till att nå klimatmålen.

Trots satsningen på Hjulstabron ser vi ändå att det inte räcker för att tillgodose Mälardalens behov av förbättrad infrastruktur. Vi behöver se omedelbara förbättringar på både Mälarbanan och Svealandsbanan för att underlätta studie- och arbetspendling och frigöra potentialen för regional tillväxt. Vi välkomnar dock de extra satsningar som görs på regionala cykelvägar och på enskilda vägar, säger Tommy Levinsson, regionråd (S) med ansvar för kollektivtrafikfrågor.

Han ser det också som positivt att Trafikverket fått ett tydligt uppdrag att utreda förutsättningarna när det gäller åtgärder på järnvägen sträckan Stockholm - Oslo, vilket innebär en stor potential för bättre förutsättningar för regionförstoring och tillväxt.

Regeringen väljer dessutom att öka satsningarna på gång- och cykeltrafik där 2,7 miljarder kronor för statliga vägar avsätts i en särskild pott under kommande planperiod. Även det enskilda vägnätet får en utökning av medel.

Länstransportplanen är godkänd

I samband med beslutet om den nationella planen är även de ekonomiska ramarna för länstransportplanerna fastställda. Därmed kan den länstransportplan som tidigare beslutades av regionstyrelsen nu gå vidare till regionfullmäktige för fastställande. Det innebär att arbetet fortskrider med att uppnå Region Västmanlands vision om ett hållbart transportsystem som också bidrar till att utveckla länet.

Fakta: Långsiktig infrastrukturplanering

  • Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas långsiktigt
  • Länstransportplanen för Västmanlands län anger den strategiska inriktningen för den regionala transportinfrastrukturen
  • Från den nationella planen avsätts medel till länstransportplanerna varav Västmanland tilldelats 992 miljoner kronor för kommande tolv år
  • Den långsiktiga planeringen görs för tolv år framåt och planerna revideras vart fjärde år

Kontaktperson:

Siv Living, utvecklingsstrateg
Siv.living@regionvastmanland.se
0790-61 11 05

Länk till nationell plan 2022–2033

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-infrastrukturplan/

Länk till länstransportplan 2022–2033

https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/samhallsutveckling/transportinfrastruktur/vastmanlands-lanstransportplan/

 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.