2017-06-21 08:00Pressmeddelande

Framåt för Västmanland i frågor om energi och infrastruktur

null

Den 16 juni var det den årliga uppföljningskonferensen för det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) som sträcker sig mellan 2014-2020. Här utvärderas hur det går för Västmanland. Vilka är våra styrkeområden? Utvecklar vi infrastrukturen? Är näringslivet dynamiskt? Är vi bra på att samverka inom integrationsområdet och är livsmiljön för oss människor god?

– Västmanlands plan bygger på att vi ska vara attraktiva som arbetsgivare och ha en hållbar utveckling med ett blomstrande näringsliv. Det skapar arbetstillfällen och en god livsmiljö för människor, samtidigt som det gör oss till en attraktiv samarbetspartner, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

Västmanlands energianvändning är hållbar och bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan

Omställningen mot ett mer hållbart samhälle pågår för fullt. Västmanland är ett energilän med företag som verkar på en global marknad. Även i det lokala händer det mycket. Omställning till grönare ekonomi pågår. Klimatpåverkande utsläpp minskar kontinuerligt, och det går nu åt mindre energi i förhållande till det som länet totalt sett producerar. Produktionen av både solkraft och biogas ökade kraftigt ifjol.

Västmanlands län har goda kommunikationer som ger hållbar tillväxt i hela länet

En målsättning är att restiden till Stockholm ska vara 45 minuter med tåg. För att uppnå detta pågår utbyggnader på Mälarbanan och inom kort öppnas Citybanan som kommer bidra till stabilitet och bättre förutsättningar för resandet. Detsamma gäller tillgängligheten till de omkringliggande större regionala städerna. Det regionala och lokala användandet av kollektivtrafiken i länet fortsätter att öka, men det gör även bilresandet.

I hela landet pågår det utbyggnad av bredbandsnätet. I Västmanland ökar andelen som har tillgång till bredband kontinuerligt, både bland hushåll och företag. Dock finns det många vita fläckar, särskilt på landsbygden.

Många ämnen och många engagerade organisationer

Region Västmanland har det regionala utvecklingsansvaret och ansvarar för det regionala utvecklingsprogrammet, RUP. Bredden av ämnen som täcks är stor och många olika organisationer är engagerade i arbetet för att ge Västmanland en långsiktigt hållbar tillväxt.

– Vi samverkar med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer i viktiga frågor som påverkar länets framtid. Tillsammans arbetar vi för att Västmanland ska vara ett attraktivt län för dig att leva och verka i, säger Maria Linder, direktör för regional utveckling.

Läs mer om vårt uppdrag inom regional utveckling på regionens webb, där du även hittar dokument med fördjupningar om RUP:en och indikatorerna vi mäter uppföljningen på.

För mer information, kontakta:

Maria Linder, direktör regional utveckling
maria.linder@regionvastmanland.se

Hör Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande, och Christer Alzén, chef för näringsliv och samhällsutveckling, berätta mer om vad RUP:en är och vad den är till för.

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl