2022-07-21 12:55Pressmeddelande

Fördröjd diagnos och behandling av infektion i höftled

Region Västmanland har anmält ett händelseförlopp enligt lex Maria då en patient med komplex sjukdomsbild vårdades för rehabilitering efter en fallskada.

På grund av kvarstående höftsmärta och misstänkt infektion fortsatte utredningen under rehabiliteringen. Emellertid uteblev en planerad uppföljande provtagning efter utskrivning, och ett odlingssvar från ett höftledsprov i ett senare skede togs inte omhand. Därmed fördröjdes diagnos och behandling av infektion i höftleden cirka tre veckor, med onödigt lidande som följd.

Berörda verksamheter har efter utredning av händelseförloppet vidtagit åtgärder för att minska riskerna för liknande händelser i framtiden.

Kontaktperson:

Johan Nordmark, Chefläkare
Tel. 021 17 46 41

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

 Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.