2020-06-17 11:00Pressmeddelande

Ett välmående, tillgängligt och nyskapande Västmanland

 Ny regional utvecklingsstrategi för Västmanland!

Region Västmanland har beslutade igår om en ny regional utvecklingsstrategi för Västmanland län. År 2030 är målet att länet ska ligga i framkant både när det gäller den globala omställningen till ett klimatsmart, resurseffektivt samhälle och i den digitala omställningen. Detta genom Västmanlands starka näringsliv i kombination med världsledande forsknings- och innovationsarbete.

Den regionala utvecklingsstrategin är ett viktigt styrdokument för vårt utvecklingsarbete framåt för ett välmående, tillgängligt och nyskapande Västmanland. Det handlar bland annat om en hållbar tillväxt och attraktionskraft för hela länet, säger Maria Linder, regional utvecklingsdirektör.

Region Västmanland har arbetat fram strategin i nära dialog med länets kommuner, länsstyrelsen, företrädare för näringsliv, kulturliv, utbildningsanordnare och civilsamhälle. Målområdena är valda utifrån de utmaningar som identifierats och de prioriteringar som gjorts i samverkan med länets aktörer.

Ansvaret för att genomföra de olika prioriteringarna i strategin delas mellan oss i Regionen, och kommuner, myndigheter och övriga organisationer i länet, säger David Lundgren, projektledare, regionala utvecklingsförvaltningen, Region Västmanland.

Den regionala utvecklingsstrategin vilar på hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom att utgå ifrån och bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, tillsammans med den digitala omställningen, når vi vår vision:

Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling

Visionen uppnås genom arbete inom tre målområden som alla bidrar till en hållbar utveckling:

- ett välmående Västmanland

- ett tillgängligt Västmanland

- ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Följ det regionala utvecklingsarbetet här - webb

Se vad regionens ledning ser Västmanland om tio år. (film)

För mer information, kontakta;

Maria Linder. Regional utvecklingsdirektör Region Västmanland
E-post. maria.linder@regionvastmanland.se
Tel. 072-153 05 31

David Lundgren.  Projektledare Regionala utvecklingsförvaltningen
E-post. david.lundgren@regionvastmanland
Tel. 021-021-481 82 87Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.