2021-02-12 13:24Pressmeddelande

Enkätfrågor om hälsa och covid-19 till 4 500 personer i Västmanland  

I dagarna skickas en inbjudan ut till 120 000 svenska invånare om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. I Västmanlands län kommer 4 500 invånare att få erbjudan om att delta. I årets utskick ställs extra frågor om covid-19 och dess påverkan på hälsan.

Den nationella folkhälsoenkäten skickas sedan år 2004 ut regelbundet till befolkningen. Avsändare är Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera av landets regioner. Syftet med enkäten är att få en bild av hur befolkningen mår, och varje svar är viktigt eftersom resultaten används som underlag för att förbättra folkhälsan. I 2021 års undersökning deltar Region Västmanland med ett tilläggsurval, vilket innebär att ett större antal Västmanlänningar blir erbjudna att delta i undersökningen. Det utökade urvalet i Västmanland ger ett större regionalt underlag för att titta på hur invånarnas hälsa och liv påverkats under pandemin. 

Genom enkäten kan folkhälsans utveckling följas över tid, men även de olika faktorer som påverkar folkhälsan. Därför finns det frågor som berör upplevd hälsa men även olika levnadsvanor, ekonomiska och sociala sammanhang.

Årets enkät innehåller samma frågor som tidigare, med tillägg av ett antal coronarelaterade frågor. Det handlar till exempel om ifall personerna har testat positivt för covid-19, undvikit att söka vård under coronapandemin eller fått inplanerade vårdbesök inställda. Till denna omgång av enkäten kommer även frågorna att ställas till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin.

Undersökningarna startade år 2004 och sedan dess visar enkätsvaren på flera tydliga trender:

•  Överlag är hälsan god – mer än 70 procent av Sveriges befolkning upplever att de har en god allmän hälsa

• Självrapporterade psykiska besvär såsom ängslan, oro och ångest har ökat, särskilt bland yngre kvinnor

•  Daglig rökning har minskat

•   Genomgående uppger personer med förgymnasial utbildning oftare ohälsa än personer med eftergymnasial utbildning

Syftet med undersökningen är bland annat att resultaten ska utgöra underlag för beslut om åtgärder som kan påverka folkhälsan och skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa på nationell, regional och lokal nivå.

Fakta om enkäten Hälsa på lika villkor

Det första utskicket av enkäten görs den 11-16 februari. Totalt är det cirka 120 000 personer som får enkäten och de har blivit slumpmässigt utvalda att delta. Runt 40 000 kommer från det så kallade nationella urvalet runt om i hela Sverige. Cirka 80 000 omfattas av ett så kallat tilläggsurval i sju av landets regioner där Västmanlands län ingår. Utöver Västmanland ingår även Blekinge, Dalarna, Sörmland, Värmland, Västra Götaland och Östergötland

Enkäten består av 66 frågor. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån. Alla uppgifter är sekretesskyddade.

Datainsamlingen pågår fram till i mitten av maj. Resultaten av undersökningen kommer att kunna presenteras under hösten 2021.

För mer information:

Jim Lindström
Folkhälsoanalytiker. Region Västmanland
Tel. 021-481 83 32
E-post jim.lindstrom@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.