2021-03-22 14:28Pressmeddelande

Cancerdiagnos kan ha fördröjts

Region Västmanland lex Maria-anmäler en händelse där en patient kan ha fått sin cancerdiagnos fördröjd.

Patienten genomgick omfattande utredningar efter att hon hade drabbats av blodproppsbildning i lungan. En undersökning på kvinnokliniken föranledde ingen misstanke om cancer i underlivet. En röntgenundersökning några månader senare visade dock oklara förändringar i underlivet, varför en förnyad undersökning planerades.

Men bokningsunderlaget blev inte gjort vilket ledde till att patienten inte blev kallad.

Några månader senare remitterades patienten till Kvinnokliniken med anledning av misstanke om underlivscancer, vilket bekräftades.  Hon blev omedelbart och adekvat omhändertagen.

Eftersom en allvarlig vårdskada hade kunnat bli följden anmäler Region Västmanland händelsen, för att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet.

Den berörda verksamheten har granskat sina rutiner och vidtagit åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden.

För mer information kontakta:

Birgit Johansson, chefläkare
Tel: 021-4818829

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten. Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.