2020-03-26 14:37Pressmeddelande

Beredskapsplan för ökat antal Covid-19 patienter

Beredskapsplan för ökande antal fall av Covid19 patienter som behöver sjukhusvård

Region Västmanlands beredskapsplanering handlar om att stegvis utöka antalet vårdplatser och dela upp vårdverksamheten i en smittfri och en smittad zon. I den smittfria zonen kommer man att fortsätta bedriva all nödvändig vård som inte går att skjuta upp. Här behöver patienter inte vara oroliga för att vistas eller genomföra sina besök.

Regionen har redan gjort ett antal åtgärder som stödjer vården i att klara en ökad belastning, tex ställt in planerade operationer och besök. Detta göra att det idag är låg beläggning på sjukhuset.

Regionen har jobbat utifrån två scenarion, dels Folkhälsomyndighetens estimerade siffra för smittspridning i samhället, dels Norges betydligt högre beräkningar om samhällssmitta. Detta har gett oss ett riktvärde, ett spann som vi kan planera efter, som utgår från storleken på befolkning i Västmanland. Regionen planerar beredskap för 100 – 200 slutenvårdsplatser och 30 - 60 intermediär- och intensivvårdsplatser för covidpatienter.

Vi rustar för en stor omställning och är beroende av att många aktörer samarbetar och samverkar för att detta ska fungera så bra som möjligt. Utmaningen med planeringen är att sätta in rätt åtgärd i rätt tid, det är därför det inte går att ge exakta tidpunkter för när de olika delarna ska gå igång, säger Liselott Sjöqvist, Områdeschef akutsjukvård.

Personal och skyddsutrustning är avgörande faktorer. Arbetet med att säkra material är ett intensivt arbete som man jobbar med både inom regionen men också på nationell nivå.

Att vår personal kan jobba säkert är vår absolut viktigaste uppgift nu. Det förenklas också av att dela upp verksamheten i två zoner på det här sättet. Vi behöver också snabbutbilda många kompetenser för att göra nya arbetsuppgifter och jobba i andra verksamheter, säger Liselott Sjöqvist.

Vår strategi är att planera väl och rusta oss för de svårigheter vi kan överblicka samtidigt som vi behöver vara beredda att justera planeringen över tid, avslutar Liselott Sjöqvist. 

Principer som legat till grund för beredskapsplaneringen

  • I Västerås och Köping kommer patienter med covid-19 att vårdas.
  • I Fagersta och Sala ges initialt enbart eftervård till patienter utan smitta.
  • Intensivvård och intermediärvård sker enbart i Västerås.
  • Grundprincipen är att dela upp slutenvården i en smittfri och en smittad zon.

Kontaktperson:
Liselott Sjöqvist
Områdeschef Akutsjukvård och Bitr. Hälso- och sjukvårdsdirektör
E-post: liselott.sjoqvist@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 50 88


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.