2015-04-09 08:00Pressmeddelande

Allt fler miljöbilar i landstinget

null

Landstingets bilpark blir allt mindre miljöskadlig. Andelen miljöfordon ökar och koldioxidutsläppen minskar. I senaste Miljöfordonsdiagnosen hör Västmanland till de landstings som gjort största förbättringen senaste året.

- Det är glädjande att vårt målmedvetna arbete för att byta ut personbilarna mot miljöanpassade alternativ ger resultat. Men mätningen visar samtidigt att vi kan förbättra oss ytterligare, säger landstingsrådet Andreas Porswald (MP).

Miljöfordonsdiagnosen görs varje år och innebär att kommunernas och landstingens fordonsflottor utvärderas utifrån ett energi- och klimatperspektiv.

Landstinget har under de senaste åren mer och mer bytt ut sin fordonspark och upphandlat fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel. Fordonsparken består i dag av 146 fordon, varav 58 bilar drivs av etanol, 44 av diesel, 42 av biogas och 2 bilar av el.

- Genom att landstingets medarbetare gör sina resor i tjänsten med fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel minskar miljöpåverkan från våra transporter. Det mest effektiva sättet att minska miljöpåverkan från transporter är dock att minska resandet.

- Landstingets utsläpp av koldioxid har successivt minskat sedan 2009. Mellan 2013 och 2014 var minskningen 4,5 procent, vilket visar att utvecklingen går åt rätt håll, säger Andreas Porswald.

Målet är 100 procent förnyelsebara drivmedel

Landstinget satsar på miljöfordon för att den negativa klimatpåverkan och bidra till en bättre luftmiljö. Förutom en ökad växthuseffekt ger utsläppen från transporter även miljöpåverkan i form av försurning, övergödning och höjda halter av marknära ozon. Luftkvaliteten i Sverige förkortar medellivslängden med ca 6 månader. Av cirka 3 000 nya fall av lungcancer som upptäcks årligen i Sverige har luftföroreningar bidragit till ca 200-300 fall.

Det långsiktiga målet är att landstinget enbart ska använda förnyelsebara drivmedel för transporter. Två delmål till 2017 finns:

  • Öka andelen biogas av den totala drivmedelsförbrukningen med 300 procent (från 6 till 24 procent). Resultat 2014: 5,4 procent.
  • Minska antalet mil med egen bil i tjänst med 25 procent (från 22 mil per anställd till 17 mil per anställd). Resultat 2014: 15 mil/anställd.

För mer information kontakt:

Andreas Porswald, landstingsråd (MP)
021-17 45 35


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl