2022-03-28 12:05Pressmeddelande

95 procent av hushållen i Västmanland har nu tillgång till snabbt bredband

95 procent av hushållen i Västmanland hade i oktober 2021 tillgång till snabbt bredband på 1 Gbit/s eller fiber i absolut närhet. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021.

Det ger Västmanland en trettondeplats i riket där snittet bland landets regioner ligger på 96 procent. Utvecklingen följer i stort den för riket men det är fortfarande en bit kvar till bredbandsmålet 2025 då 98 procent av hushållen i ska ha tillgång till 1 Mbit/s.

Utbyggnadstakten har under 2021 legat, liksom för riket i övrigt, på en relativt låg nivå–en bit under 2 procent. Detta beror på att utbyggnaden kommer längre ut i områden med glesare befolkning och längre avstånd vilket gör att kostnaderna ökar för de enskilda projekten. Därför är efterfrågan från de enskilda hushållen en viktig faktor för att projekten ska kunna genomföras. Bredbandsaktörerna har också i samband med pandemin märkt ett ökande intresse från hushållen för att ansluta sig till ett fibernät.

För att vara en attraktiv region krävs bra uppkoppling i hela länet. Inte minst har vi sett detta under pandemin då många arbetat och studerat hemifrån eller i sina fritidshus. För många har detta även varit viktigt utifrån ett socialt perspektiv för att kunna hålla kontakt med släkt och vänner. Men bra uppkopplingar skapar även förutsättningar för näringslivets utveckling och inte minst för utvecklingen inom hälso- och sjukvården. En fortsatt bredbandsutbyggnad är därför viktig för länets innevånare, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

Utbyggnaden av bredband på landsbygden tar tid, eftersom många markavtal och tillstånd krävs

Det blir även svårare och svårare att få ihop ekonomin i projekten. Även om vi närmar oss målet för 2025 att 98 procent ska ha tillgång till 1 Gbit/s så är detta ett mått på fiber i absolut närhet till skillnad från 2020-målet som byggde på att man skulle ha en faktisk uppkoppling. Den siffran ligger för länet på 88 procent 2021. Vi vet av erfarenhet att det ibland kan vara svårt att få en uppkoppling till rimligt pris och inom rimlig tid även om det finns fiber i närheten. Tillgången skiljer sig också markant mellan tätort och landsbygd samt inom och mellan enskilda kommuner, säger Lars Eriksson, bredbandskoordinator, Region Västmanland.

Ett glädjeämne i år är att tillgången till bredband på landsbygden i Norberg har ökat med nästan 50 procent. Mycket återstår dock att bygga och framför allt på landsbygden kräver det offentligt stöd i någon form. Vi arbetar just nu för fullt med att skapa förutsättningarna för att kunna hämta hem så mycket vi kan av Post- och Telestyrelsens investeringsstöd för 2022, avslutar Lars Eriksson.

De regionala bredbandskoordinatorerna har sedan 2015 regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor.Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och invånare.

Kontakt:

Lars Eriksson. Bredbandskoordinator
Tel. 076-496 90 82
E-post. lars.o.eriksson@regionvastmanland.se

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2021.
De insamlade uppgifterna används bland annat för uppföljning av bredbandsmål på nationell, regional och kommunal nivå samt som underlag för PTS tilldelning av stödmedel för bredbandsutbyggnad.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

- År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
- År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
- År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin här: länk. Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.