2014-09-29 09:49Nyheter

Journal på nätet införs i Landstinget Västmanland

null

2015 införs journalen på nätet för patienter Landstinget Västmanland. Det innebär att alla vuxna patienter som gör ett besök i den offentliga vården kommer att kunna läsa information från sin patientjournal från sin egen dator.

Vården behöver bli mer tillgänglig för patienten. Som en del i det arbetet ska journalen på nätet införas som e-tjänst i Landstinget Västmanland under 2015. Patienter kommer då att kunna nå delar av sin journal genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se med en e-legitimation.
- Syftet är att ge invånare i Västmanland möjligheten att vara mer delaktiga i sin vård. Genom att vara välinformerad om vad som står i patientjournalen ökar möjligheten till att vara mer delaktig i sin vård, säger Lennart Iselius, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Utveckling av vården

Men utvecklingen av e-tjänster i vården bidrar också till att utveckla verksamheter.
- Journalen på nätet kan bidra till att mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienten blir mer effektivt och får högre kvalitet samtidigt som det ökar patientsäkerheten , menar Lennart Iselius.

Att tillgängligöra journaluppgifter till patienter är inget nytt. Patienten har sedan tidigare haft rätten att begära ut sina journalkopior från vårdenheter och få dem skickade per post. E-tjänsten blir en utveckling och ett säkrare sätt att tillgängligöra information.
- Vårdpersonal lägger idag tid på att förklara och upprepa vad som gjorts och sagts under tidigare besök. Genom att ge patienter tillgång till information så får patienten själv möjlighet att kontrollera att man har uppfattat allting rätt. På så sätt kan vi förbättra kommunikationen mellan patient och vårdpersonal, säger Anne Almqvist som tidigare arbetat många år som sjuksköterska och som idag är eHälsokoordinator inom Landstinget Västmanland.

Lokalt regelverk

Under året har ett arbete inletts för att ta fram det lokala regelverk som ska gälla i Landstinget Västmanland. Regelverket ska sätta ramarna för hur e-tjänsten är uppbyggd och vilken information som ska vara tillgänglig för patienten.
- Landstinget Västmanland arbetar för att vara det tillgängliga landstinget och samtidigt ett e-landsting. För att det ska kunna uppnås måste patienter ha möjligheten att använda e-tjänster. Den nationella målbilden anger att varje individ 2018 kan nå alla uppgifter om sig själv för att aktivt kunna medverka i sin vård och omsorg. Vi vet att landstingen i framtiden kommer att tillgängliggöra samtliga journaluppgifter till patienten. I Landstinget Västmanland kommer den förändringen att ske successivt till en början, säger Anne Almqvist.

Landstingsstyrelsen ska besluta om det loka regelverket för journalen på nätet den 1 oktober. Som förslaget ser ut just nu kommer dessa uppgifter att publiceras i e-tjänsten:

  • Samtliga anteckningar från öppenvård 
  • Start- och slutanteckningar från slutenvård
  • Endast uppgifter som är signerade av hälso- och sjukvårdspersonal.

De uppgifter som enligt nuvarande förslag inte kommer att publiceras är:

  •  Uppgifter från ungdomsmottagningar, Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri.
  • Uppgifter från händelser där en person blivit utsatt för våld i en nära relation.
  • Osignerade uppgifter.

Patientsäkerhet

Lösningen för att tillgängliggöra journaluppgifter till patienter bygger på samma säkerhet som för e-tjänster hos banker och andra verksamheter inom offentlig sektor som hanterar integritetskänslig information. Begreppet ”journal på nätet” riskerar ibland att bli missvisande då uttrycket kan få det att låta som att uppgifterna alltid finns tillgängliga på nätet. Så är det inte. Journaluppgifterna kommer att finnas lagrade i landstingets system för journalföring. Patienter kommer att kunna få tillgång till vissa delar av journalinformationen efter inloggning med en e-legitimation. Det är endast journalsystemet Cosmic som kommer att skicka journalinformation till e-tjänsten, vilket betyder att journalen på nätet endast kommer att bli tillgängligt för patienter som har en journal i landstingets egna verksamheter. De privata vårdgivarna som har avtal med Landstinget Västmanland, förväntas ha möjligheten att göra journalinformation tillgänglig för patienter via e-tjänsten i ett senare skede.

För mer information om regelverket för journalen på nätet hänvisas frågor till:

Anne Almqvist, eHälsokoordinator: 021-175509, anne.almqvist@ltv.se

För mer information kring projektet journalen på nätet, kontakta:

Jens Glaveby, Projektledare: 021-174508, jens.glaveby@ltv.se

Se Region Skånes kortfilm om journalen på nätet

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl