2020-03-23 10:22Pressmeddelande

Hur påverkas byggmarknaden av pandemin?

Vad som först såg ut att vara ett avlägset problem för landet i fjärran öst har nu blivit en global kris som lamslagit hela länder. Vi befinner oss mitt i en pandemi där flertalet branscher är direkt hotade. Den fråga som vi nu ställer oss är hur detta kommer att påverka den svenska byggbranschen på kort och lång sikt.

Thomas Ekvall Prognoschef på Prognoscentret bedömer i dagsläget att det mest sannolika utfallet är en djup nedgång i ekonomin i år:

”Troligtvis kommer den svenska ekonomin att påverkas hårt i år. Så länge vi inte har smittspridningen under kontroll kommer företagen att agera preventivt, vilket leder till stora permitteringar och varsel. Samtidigt ska vi komma ihåg att Sverige är relativt väl rustat för större utmaningar, medan länder som Italien med större statsskuld kan få det svårt att komma ur krisen.”

Hur slår det här på byggandet i år?

På kort sikt kommer vi att se en bristande produktionskapacitet från byggbolagen och en minskad efterfrågan inom framförallt tjänstesektorn som gör att byggandet av både bostäder och lokaler väntas minska under året.

"Vi bedömer att den största nedgången i byggandet kommer att ske i år, sannolikt drygt 20 procent ned för bostäder och dryga 30 procent för lokaler", säger Thomas Ekvall.

Vad kan vi vänta oss längre fram?

På lite längre sikt ser vi ett permanent efterfrågebortfall för privata lokalbyggnader, medan behovet av bostäder sannolikt inte kommer att minska på grund av pandemin. Detta gör att byggandet av lokaler riskerar att påverkas mer negativt än byggandet av bostäder i ett längre tidsperspektiv. Vad som dock är viktigt att notera är att vi befinner oss i början av denna kris och att vår prognos baseras på ett scenario där vi når botten under första halvåret 2020. Skulle krisen bli mer långdragen, eller kortlivad, kan utfallet naturligtvis komma att se annorlunda ut.

"Skulle vi klara att hantera krisen förhållandevis bra kan det initiala fallet i produktionen under början av året återtas redan under slutet på 2020, men detta verkar mindre sannolikt för varje dag som går. Blir effekten av coronaviruset istället mer långdragen kan vi vänta oss en djup ekonomisk kris där byggandet faller till en nivå betydligt lägre än vad vi såg under finanskrisen", säger Thomas Ekvall.

Eller kommer vändningen först 2022?

Det som avgör den framtida utvecklingen inom den svenska ekonomin, och därmed byggandet, är när ökningen av antalet smittade avtar och regeringen kan börja lätta på restriktionerna. Om detta inte sker innan hösten 2020 kommer vi se en växande arbetslöshet och därmed en kraftig minskning inte bara på produktionssidan, utan även på efterfrågesidan. Detta gör att ekonomiska stödpaket kommer att få en mindre effekt än önskat och byggindustrin kommer att drabbas mycket hårt, precis som all annan industri. Vid 2022 kan vi i detta fall förvänta oss att utvecklingen vänder och att den ekonomiska aktiviteten, och även byggandet, ökar igen. Vi är dock fortfarande bara i början av denna kris och det är mycket svårt att säga hur utvecklingen kommer att se ut.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.

Kontaktpersoner

Patric Lindqvist
Affärsområdeschef marknadsinsikt
Patric Lindqvist